Stäng meddelande

Buller

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Allt för höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust.

Buller från grannar

Ljud från grannars lägenheter kan upplevas som störande. Hög ljudnivå från TV, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på företeelser som ibland gör att människor känner sig störda i sina hem. Störningar som uppkommer från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen.

Vad kan du göra?

Om du störs av buller från grannar, är det bäst att du talar med den du anser orsakar störningen för att de ska kunna förbättra situationen. Fortsätter störningarna, ta då upp frågan med styrelsen i bostadsrättsföreningen eller värden, om du bor i en hyresfastighet. Hjälper inte detta kan du kontakta miljöenheten om du upplever att störningarna kvarstår.

Störande musik

Musik från verksamheter, till exempel restauranger, kan ge upphov till störande buller i bostäder. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många.

Vad kan du göra?

Om bullret från en verksamhet, till exempel en restaurang, återkommer ofta kan du göra en anmälan till miljöenheten. De kan ställa krav på verksamheten så att störningen åtgärdas.

Om du störs av ljud från fläktar, hissar och dylikt

Då ska du kontakta värden om du bor i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening. Hjälper inte detta kan du kontakta miljöenheten om du upplever att störningarna kvarstår.

Lagstiftning

I miljöbalken står att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller. Enligt miljöbalken kan både fastighetsägare och verksamhetsutövare tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Även krav på försiktighetsmått för att förebygga olägenhet ställs. Kraven på ljudmiljön i och kring bostäder regleras av Naturvårdsverkets riktlinjer och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2018