Stäng meddelande

Sanering vid Kagghamra gård - ett steg mot en giftfri miljö


Nu har kommunen påbörjat ett saneringsarbete av ett förorenat område vid Kagghamra gård intill Kaggfjärden i Grödinge. Saneringen är en del av en nationell satsning som innebär att föroreningar i mark och vatten ska minska i enlighet med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Kagghamra gård ligger vid Kaggfjärden i södra Botkyrka. Det förorenade området är cirka 1,5 hektar stort och är bitvis kraftigt förorenat av arsenik. Saneringsarbetet påbörjades i mitten av september 2018 och planeras att pågå till och med december 2018.

Arbetet innebär i korthet att cirka 14 000 ton förorenad jord ska fraktas bort och ersättas med rena jordmassor. Detta medför i sin tur att ungefär 800 lastbilstransporter kommer att gå till och från området. De jordmassor som har höga halter av föroreningar kommer att köras till Fortum Waste (f.d. Sakab) i Kumla. Jordmassor med lägre föroreningshalter kommer att köras till avfallsanläggning i Strängnäs. För transport av de förorenade massorna kommer man använda väg 225 genom Grödinge fram till Moraberg i Södertälje för vidare transport söderut på E4/E20. Entreprenaden kommer alltså medföra en liten ökning av antalet lastbilstransporter på väg 225 under resten av året.

Det finns fyra övergripande mål för saneringsprojektet:

  • Föroreningar i mark och vatten ska minska i enlighet med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Läs mer om Giftfri miljlö härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Riskerna för människors hälsa och miljön ska reduceras till en långsiktigt acceptabel nivå.
  • Spridningen av föroreningar till Kaggfjärden ska minska.
  • Området ska bli möjligt att utnyttjas för rekreation utan risk för hälsan. Människor ska t.ex. kunna äta svamp och bär från området.

Saneringsarbetet är finansierat av statliga medel från Naturvårdsverket och har kommunen som huvudman och projektledare. Projektstöd och byggledare kommer från konsultbolaget Golder Associates AB och utförare är Fortum Waste AB.

Bakgrund

På platsen fanns under 1930- och 40-talen en verksamhet som impregnerade virke. Det var till en början en experimentanläggning där man försökte hitta effektiva impregneringsmedel och metoder. När man hade forskat fram en bra impregneringsmetod övergick verksamheten till kommersiell drift; den första i sitt slag i Sverige. Impregneringsmedlet bestod av arseniksalt och zinksulfat som tillreddes i behållare i en särskild byggnad som kallades kokeriet. Virket doppades i en lösning med impregneringsmedlet och lades sedan att torka, ofta under bar himmel. Verksamheten pågick till slutet av 1940-talet.

I början av 2000-talet identifierade Länsstyrelsen platsen i samband med sin kartläggning av misstänkt förorenade områden i länet. Läs mer här på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På uppdrag av Länsstyrelsen undersökte Sveriges Geotekniska Institut (SGI) platsen 2009. Mycket höga arsenikhalter påträffades i flera provpunkter. En ansvarsutredning visade att det inte fanns någon person eller företag som är juridiskt ansvarig för föroreningen. Botkyrka kommun tog därför på sig huvudmannaskapet för det förorenade området.

Med kommunen som huvudman och med hjälp av statliga medel från Naturvårdsverket har det förorenade området avgränsats och undersökts ytterligare av konsulter. De högsta arsenikhalterna uppmättes i de förfallna byggnader där impregneringsverksamheten hade bedrivits. I byggnadernas närområde uppmättes höga till måttligt höga halter av arsenik i marken. Eftersom impregnerat virke lades upp för att torka längs vägen ner till verksamhetens kärnområde uppmättes förhöjda halter av arsenik även där.

Intag via munnen av jord med höga arsenikhalter kan ge akuta och långsiktiga risker för människors hälsa. Dessutom pågår en långsam spridning av föroreningarna till den närbelägna Kaggfjärden. Inga förhöjda halter av arsenik har dock uppmätts i ytvattnet och bottensedimenten utanför det förorenade området. Eftersom utspädningen av arsenik i Kaggfjärden är mycket stor och fiskar normalt inte tar upp och lagrar arsenik i sina kroppar är intag av fisk från Kaggfjärden inte någon risk vad gäller arsenik.

Detta är den sista etappen av saneringen. Under 2017 revs byggnaderna som hade använts av impregneringsverksamheten och kördes till en godkänd avfallsanläggning. Likaså sanerades ett mindre område i den norra delen av det avgränsade området. Saneringsprojektets sammanlagda budget är 34 miljoner kronor.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Klimat & miljö