Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ökande resultat för elever vid Botkyrkas gymnasieskolor

22 mars 2023

Skola och förskola

Eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor fortsätter att lyckas väl. Resultaten visar på en positiv utveckling de senaste åren jämfört med riket. Kommunen är fortsatt bland de 25 procent bästa i Sverige inom en rad områden och ligger dessutom högst bland alla kommuner på andel som går direkt till högre studier efter examen. Det visar en färsk rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Två tjejer och en kille i samtal med en lärare

Elever och lärare vid Tumba gymnasium

– Heja Botkyrkas gymnasieelever, vilka fina resultat! Jag är speciellt stolt över att vi toppar bland alla kommuner med andel elever som väljer att läsa vidare direkt efter gymnasiet. Det visar att vi håller hög kvalitet och ger bra förutsättningar för våra elever att lyckas, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Starka resultat t­renden håller i sig

Resultaten i Botkyrkas gymnasieskolor har ökat under en rad år. Utvecklingen kan ses över tid och handlar inte bara om ett enskilt framgångsrikt år. Även i jämförelse med riket är Botkyrkas resultatutveckling positiv inom många av de områden som mäts. Det visar statistik som presenteras av SKR i rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2023 som redovisar resultat för läsåret 2021/2022.

Det område där siffrorna ökat mest är andelen elever på yrkesprogram som tar examen inom tre år. År 2022 låg siffran på 72,8 procent och 2023 ser vi en ökning med 7,5 procentenheter och landar på 80,3 procent.

Botkyrkas gymnasieelever är mycket studiemotiverade och drygt 35,9 procent går direkt vidare till högskola eller universitet efter examen. Det är högst bland alla kommuner och placerar Botkyrka kommun på första plats. Resultatet gäller elever som gick ut gymnasiet 2021 och med ett rikssnitt på 18,9 procent.

Det är alltid intressant att ta del av jämförbar statistik och att se hur elevresultaten rör sig. Det är också ett kvitto på om vi gör rätt saker i verksamheten. Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever och då är det extra glädjande att se att de presterar bra. Det förutsätter att vi har fokus på kvalitet i undervisningen, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Bland de 25 procent bästa

Inom ett antal områden är resultaten för Botkyrka kommuns gymnasieskolor bland de 25 procent bästa i Sverige. Det gäller till exempel följande mätområden.

  • Grundläggande behörighet till högskola: 87,6 procent av eleverna vid högskoleförberedande program uppnår grundläggande behörighet till högskola inom tre år, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Andelen i riket är 81,5 procent.
  • Grundläggande behörighet (alla elever): Siffran för elever som uppnår grundläggande behörighet inom fyra år ligger stabilt kvar på 67 procent. Snittet för riket är 57 procent.
  • Andel i arbete eller studier: 84,1 procent av eleverna i Botkyrkas gymnasieskolor är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter sin gymnasieexamen, en ökning med 0,2 procentenheter från året innan.
  • Examen: 75,1 procent av eleverna vid högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och introduktionsprogram tar examen inom fyra år. Det är en marginell minskning med 1,8 procentenheter men placerar fortsatt Botkyrka bland de 25 procent bästa i landet. Andelen i riket är 63,8 procent.
  • Genomsnittlig betygspoäng 2023 ligger på 15,2, vilket är en ökning med 0,4 poäng jämfört med 2022. Snittet i Sverige är 14,9.
  • Modellberäknade värden*: Botkyrkas gymnasieskolor har en positiv avvikelse på +0,4 för det modellberäknade värdet avseende den genomsnittliga betygspoängen, vilket innebär att eleverna presterar bättre än förväntat.

– Vi arbetar med en bredd i olika gymnasieprogram liksom spetsutbildningar som gör att vi kan erbjuda många en möjlighet att studera hos oss. Vi satsar också på branschsamarbeten för att stärka upp innehåll och startar upp utbildningar när vi ser att det finns ett behov på marknaden, säger Peter Bergström, verksamhetschef gymnasieskola.

Om statistiken

Syftet med SKR:s öppna jämförelser för gymnasieskolan och grundskolan är att stimulera kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Den statistik som redovisas här ovan är kopplat till öppna jämförelser gymnasieskolan och gäller resultat från läsåret 2021/2022.

*Modellberäknade värden baseras på en modell framtagen av SCB på uppdrag av SKR. Syftet med värdena är att ta hänsyn till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna. De förklarande variabler som ingår i modellen är elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd. Det modellberäknade värdet gör det möjligt att jämföra resultaten i den egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Kontakt

Helena Mellström, Kommunikatör Utbildningsförvaltningen

helena.mellstrom@botkyrka.se

Andra har även läst