Stäng meddelande

Haschavvänjningsprogrammet, HAP

Haschavvänjningsprogrammet är en metod med inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker och använder sig av motiverande samtal som samtalsmetodik.

Programmet är ett psykoedukativt avvänjningsprogram och är indelat i tre faser:

  1. en medicinsk fas som innehåller fakta om cannabis och dess påverkan, information om symtom på fysiska och psykiska abstinenssymtom och anledningar till att personen använder cannabis
  2. En psykologisk fas där behandlaren fokuserar på deltagarens psykiska mående när cannabis inte längre dominerar känslolivet. Behandlaren behöver vara särskilt observant på depressiva och socialfobiska tendenser så att de kan fångas upp och hanteras. Den psykologiska fasen påbörjas här och är en process som fortsätter även efter programmet slutförts.
  3. Den sociala fasen som är inriktad på tiden efter programmet och hur återfall ska förebyggas. Deltagaren kan nu komma i kontakt med sitt inre och yttre liv och börjar kunna sätta ord på sina känslor. Genom att deltagaren har återfått förmågor och kan diskutera och resonera byggs nya associationsbanor upp som gör att deltagaren på ett adekvat sätt kan anpassa sig till och nyorientera sig i samhället och omvärlden.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd