Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Nyhet

Information till brunnsägare i närheten av Kassmyra

05 juli 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommun har fått ett antal frågor efter uppgifter om jord- och vattenprover i de olika avfallshögarna i Kassmyra. Vi förstår oron som detta kan föranleda och tar den på största allvar. Det är dock viktigt att påpeka att grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 och det har inte skett några märkbara förändringar. 

Om du som brunnsägare vill veta hur värdena ser ut i just din brunn kan du utföra provtagning. Samhällsbyggnadsnämnden har ställt krav på att alla avfallshögar ska vara borta 1/12 2021.

Kommunen tar regelbundet prover på grundvattnet

Botkyrka kommun har fått ta del av de provtagningar som genomförts inom ramen för polisens brottsplatsundersökning och förundersökning mot den tidigare verksamhetsutövaren. Analyserna visar bland annat att halterna är mycket högre än Naturvårdsverkets aktuella riktlinjer.

Polisens rapport gäller dock inte grundvattnet utan dagvatten i direkt anslutning till avfallshögarna. Kommunen tar regelbundet prover på grundvattnet i Kassmyra. Provresultaten visar på låga till måttliga halter av föroreningar, alltså avsevärt lägre halter än de som uppmätts i dagvattenbrunnarna i anslutning till avfallsanläggningen.

Det kommunala dricksvattnet påverkas i nuläget inte av avfallshanteringen i Kassmyra. Allt kommunalt dricksvatten kommer från vattenverket i Norsborg som hämtar sitt vatten från Mälaren.

Du som brunnsägare kan utföra prover i din egen brunn

Om du som brunnsägare vill veta hur värdena ser ut i just din brunn kan du utföra provtagning så att du får veta var värdena ligger. Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning i egen brunn görs minst vart tredje år. Vattenkvaliteten i en brunn kan påverkas av många faktorer såsom ämnen i marken, aktiviteter uppe på markytan och regnmängder.

Verksamhetens ansvar och kommunens agerande

Verksamhetsutövaren Resurs-Recycling har varit ansvariga för avfallet som ligger på området. Kommunen har sedan 2015 bedrivit tillsyn på plats. Som en del av tillsynen har miljöenheten ställt krav på rening av dagvatten via filter i brunnar. Verksamhetsutövaren har haft ansvar att byta filter, ta prover och vidta nödvändiga åtgärder som gör att miljön inte påverkas negativt. När verksamheten anmälde sin miljöfarliga verksamhet 2015 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden också att företaget ska klara och uppfylla ett antal försiktighetsmått enligt miljöbalken. Syftet var att minimera riskerna för negativ påverkan till miljön eller hälsan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 3 november 2020 om att förelägga Resurs-Recycling i Stockholm AB (konkursbo) följande:

  • Redogöra på en karta vad alla högar innehåller och hur mycket de väger samt redovisa resultatet av de provtagningar som genomförts.
  • Redovisa vilken mängd massor som finns på anläggningen i dagsläget. När inventeringen av massor är klar ska det material som klassas som en deponi av miljöenheten tas bort.
  • Redovisa en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen. I handlingsplanen ska det framgå vart de olika fraktionerna ska transporteras. I handlingsplanen ska det framgå hur verksamheten uppfyller de krav gällande damning, lukt, buller som verksamheten har i sin egenkontroll.
  • Verksamheten ska provta sorterat och bearbetat eller obehandlat bygg-och rivningsavfall som är tänkt att användas för utfyllnad eller andra anläggningsändamål på fastigheterna innan utförande samt redovisa detta för miljöenheten.
  • Verksamheten får inte köra in eller ta emot mer massor på anläggningen. Verksamheten får endast köra ut massor.

Då företaget inte redovisat en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen samt avveckling av deponidelen kräver nu tillsynsmyndigheten att samtliga avfallshögar ska tas bort senast den 1/12 2021.


Har du frågor?

Kontakta gärna oss för rådgivning om ditt brunnsvatten eller andra frågor.

E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 00

Andra har även läst