Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om kommunens miljötillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll är att följa upp verksamheten och se till att verksamhetsutövaren följer miljöbalken. Verksamhetsutövaren är ansvarig för verksamheten och ska hela tiden sträva efter att minimera miljöpåverkan.

Så länge som nämnden anser att miljöbalkens krav och riktlinjer efterlevs så ska inte nämnden ställa hårdare krav än vad som är skäligt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Om nämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte genomför de åtgärder som krävs, inte har den kompetens eller organisation som är rimlig, inte har nödvändiga processer och rutiner som krävs så kan nämnden ställa krav på ett antal åtgärder. Steg 1 är oftast att ställa krav på att få mer uppgifter från verksamhetsutövaren. Om nämnden anser att uppgifterna är bristfälliga eller inte uppnår kraven i förhållande till riskerna med verksamheten så upprepas kraven om att verksamhetsutövaren ska komma in med uppgifter eller skaffa sig den kompetens, organisation, reningsutrustning som krävs för att uppfylla kraven i miljöbalken.

Om verksamhetsutövaren fortfarande inte uppfyller kraven så är steg 2 för nämnden att förelägga om åtgärder. Dessa åtgärder ska vara i rimliga och i förhållande till riskerna för miljön eller hälsan. Om dessa krav inte efterlevs så kan nämnden förelägga om hårdare krav och vid behov koppla på ett vite men det är fortfarande verksamhetsutövaren som ansvarar för att genomföra åtgärderna.

Det finns små möjligheter enligt miljöbalken att stoppa en verksamhet helt eftersom detta sällan anses stå i proportion till riskerna för miljön eller hälsan.

Alla beslut som miljö- och hälsoskyddsnämnden tar kan överklagas till länsstyrelsen som gör en egen bedömning om kraven som har ställts av nämnden står i proportion till verksamhetens miljö- och hälsopåverkan. Detta beslut kan sedan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: