Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kvalitet – så jobbar äldreomsorgen

Trygghet och säkerhet är viktigt inom äldreomsorgen. Men också dina möjligheter att påverka och tycka till om det stöd du får.

Värdegrund

Botkyrkas äldreomsorg arbetar efter Socialstyrelsens nationella värdegrund. Det betyder att omsorgen värnar om din integritet och om din rätt att påverka och bestämma själv. För äldreomsorgen är det viktigt att du känner dig trygg, och att det stöd du får hjälper ska dig att leva ett värdigt, meningsfullt och självständigt liv.

Personlig kontaktman

När du får hjälp av hemtjänsten, dagverksamheten eller flyttar in på ett boende, får du alltid en personlig kontaktman i personalen. Han eller hon har extra ansvar och ser över att du får det stöd du behöver.

Plan över din omsorg

Din kontaktman kommer också att fråga dig om hur och när du vill ha den hjälp du fått beslut om. Det ni kommer överens om skriver ni ner i en genomförandeplan. I planen kan du påverka hur du vill ha ditt stöd, och beskriva vad som är viktigt för dig. Planen styr hur personalen arbetar och hur verksamheten lägger sitt schema. Målet är att dina önskemål och behov ska tas tillvara och att du ska få din hjälp av personal som känner dig och dina behov väl.

Omsorg på finska eller andra språk

I den mån det finns personal som talar ditt språk, försöker äldreomsorgen ge dig hjälp på ditt modersmål om du vill det. Du som är finsktalande har också särskilda rättigheter, då Botkyrka ingår i det finska förvaltningsområdet. Du har rätt att använda finska i muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Du har också rätt att kräva äldreomsorg helt eller delvis på finska.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom omsorgen har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte berättar någonting om dig för andra utan din tillåtelse. All dokumentation och journaler som skrivs om dig förvaras i säkra IT-system och i brandsäkra skåp. Nycklar inom hemtjänsten förvaras i säkra elektroniska nyckelskåp.

Brister rapporteras och åtgärdas

Alla som arbetar inom äldreomsorgen är skyldiga att rapportera brister i omsorgen och om man misstänker att någon far illa. Skyldigheten regleras enligt Lex Sarah och Lex Maria och syftar till att upptäcka brister i omsorgen och vården och se till att de inte inträffar igen.

Kompetens

Vård- och omsorgsnämnden har en särskild kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att alla som jobbar inom vård och omsorg ska ha rätt kompetens. Målet är all omsorgspersonal ska ha utbildning i vård och omsorg på gymnasienivå, och att de som behöver ska kunna förbättra sina kunskaper i svenska. Hos äldreomsorgen finns också specialkompetens inom hälso- och sjukvård, nutrition, rehabilitering och demens.

Om du råkar ut för en skada

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Skadelidande eller dennes företrädare kan skicka in skadeanmälan. Läs mer om hur du gör en skadeanmälan på Stockholmsregionens Försäkrings hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte är nöjd

Har du varit med om något i Botkyrkas vård och omsorg som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Lämna dina synpunkter direkt till omsorgens personal och chefer. Du kan också skicka in synpunkter med kommunens app eller e-tjänst eller genom att skriva ett vanligt brev.

Synpunkterna skickar du till:

Botkyrka kommun
Medborgarcenter
SVARSPOST 20144050
147 20 Tumba

Du kan också ta hjälp av patientnämnden som är en opartisk instans för att föra fram klagomål. Läs mer om hur du tar hjälp av patientnämndenlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Omsorg & stöd