Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kommentar om polisens rapport om högarna i Kassmyra

30 juni 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommun har fått ta del av de provtagningar som genomförts inom ramen för polisens brottsplatsundersökning och förundersökning mot den tidigare verksamhetsutövaren.

– Det här är det vi har slagit larm om. Rapporten visar det vi hela tiden varit oroliga för och anledningen till att vi försöker mana alla myndigheter till att agera så vi kan få bort dessa massor och att de ansvariga ställs inför rätta. Det här är en kamp mot klockan, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisen har tagit ett antal jord- och vattenprover i de olika högarna och analyserna visar bland annat att halterna är mycket högre än Naturvårdsverkets aktuella riktlinjer.

Samtliga jord- och markprover visar på föroreningar. Halterna av framför allt bly, koppar, krom, kvicksilver och zink (Zink är cirka 7400 gånger högre, bly cirka 5300 gånger högre, koppar cirka 2500 gånger högre, krom cirka 1700 gånger högre, vanadin är cirka 1200 gånger högre), men även av arsenik och nickel i vattenprovet under högen, ligger på sådana nivåer att de bedöms innebära påtaglig risk för människors hälsa eller i miljön, om sådant vatten, genom utsläpp till vattendrag eller annat vatten leder till exponering för människor eller vattenlevande organismer.

 – Vi delar polisens bedömning i rapporten att det finns stora risker om detta sprids, säger Markus Ek, biträdande miljöchef.

Verksamhetsutövaren Resurs-Recycling har varit ansvariga för avfallet som ligger på området. Kommunen har sedan 2015 bedrivit tillsyn på plats. Som en del av tillsynen har miljöenheten ställt krav på rening av dagvatten via filter i brunnar. Verksamhetsutövaren har haft ansvar att byta filter, ta prover och vidta nödvändiga åtgärder som gör att miljön inte påverkas negativt. När verksamheten anmälde sin miljöfarliga verksamhet 2015 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden också att företaget ska klara och uppfylla ett antal försiktighetsmått enligt miljöbalken. Syftet var att minimera riskerna för negativ påverkan till miljön eller hälsan.

I de analysrapporter som lämnats in av WSP står det att resultaten på uppmätta metaller och andra ämnen är under gällande riktvärden. Detta gör att miljöenheten inte tagit egna prover eller krav på utökad provtagning av lakvatten eller grundvatten.

 – Det är företaget som varit ansvariga för att leva upp till kraven och miljöenhetens roll är att följa upp att kraven efterlevs. Det är uppenbart att de inte gjort det och därför välkomnar vi polisens utredning i alla delar, inklusive de brister som funnits i egna mätningar, säger Markus Ek.

Kommunen tar regelbundet prover på grundvattnet i Kassmyra. Provresultaten visar på låga till måttliga halter av föroreningar, alltså avsevärt lägre halter än de som uppmätts i dagvattenbrunnarna i anslutning till avfallsanläggningen.

 

Not om NFCs rapport

Nationellt forensiskt centrum (NFC) har i en rapport redovisat föroreningshalter i mark-, ask- och dagvattenprover tagna i anslutning till avfallshögen i Kassmyra. Rapporten utgör en del i en pågående brottsutredning och dess syfte är att styrka bevisföringen för åklagarsidan enligt miljöbalken kapitel 29 punkt 1 och 2.

I rapporten redovisas en översiktlig riskbedömning av de prover som är tagna på platsen. Riskbedömningen baseras i första hand på ämnens egenskaper, och hänsyn tas inte till särskilda förutsättningar på platsen exempelvis närhet till skyddsvärd natur m.m. Rapporten innehåller inte några analyser av grundvattnet i Kassmyra.

Här hittar du miljöbalken


Andra har även läst