Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrkas grundskolor är jämställda och presterar bra

Bild

Igår presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin rapport Öppna Jämförelser - Grundskola 2018. Rapporten visar att de kommunala grundskolorna i Botkyrka är mer jämställda och eleverna presterar bra. Med hänsyn till elevernas förutsättningar är de bland de bästa i landet på gymnasiebehörighet till yrkesprogram efter årskurs 9. Det som behöver förbättras är resultaten i matematik.

Idag släppte SKL sin årliga rapport Öppna jämförelser – Grundskola 2018. Den är ett av de underlag vi använder för att följa skolresultatens utveckling över tid. Syftet med rapporten är att kommunerna ska kunna jämföra sina resultat och resurser för att lära av varandra.

Mer jämställd än riksgenomsnittet avseende skillnad mellan pojkars och flickors resultat

I rapporten framgår att den kommunala skolan i Botkyrka är mer jämställd än genomsnittet gällande skillnaden mellan pojkars och flickors resultat. På nationell nivå presterar flickorna betydligt bättre än pojkarna i grundskolan. Även i Botkyrka är flickornas resultat något bättre än pojkarnas men i jämförelse med majoriteten av landets övriga kommuner är denna skillnad mycket mindre.

Vi har i tre år nu varit extra uppmärksamma på skillnaden mellan flickors och pojkars skolresultat. Vi har diskuterat tillsammans med våra rektorer och lyft frågor kring vad som kan göra undervisningen och lärmiljöerna lika utvecklande för alla elever, oavsett kön. På en skola har en särskild satsning gjorts för att stimulera pojkarna att nå målen, ett arbete som intresserat oss alla inom grundskolan.

Vi är stolta över att skillnaden mellan flickor och pojkar minskat och hoppas att den goda utvecklingen ska fortsätta samtidigt som vi fortsätter vårt arbete för att öka undervisningens kvalitet för alla elever i Botkyrkas skolor, säger Birgitta Zelezny Ulvered, Tf. Verksamhetschef Grundskola

 

Eleverna presterar bra men resultaten i matematik behöver förbättras
I kategorin Genomsnittligt meritvärde åk 9, som mäter betygspoängen, har Botkyrka i år 2018 ett något sämre resultat än både år 2016 och 2017. Trots detta står sig Botkyrkas elever fortfarande bra i riksjämförelsen.

I kategorin Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9 presterar Botkyrka som förväntat. Resultatet har förbättrats två år i rad. De yngre eleverna i årskurs 6 presterar bra när det gäller det svenska språket. Hela 95 procent av eleverna får lägst betyg E i svenska och svenska som andraspråk.

Det går inte lika bra för eleverna i matematik. I kategorin Andel elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik försämras resultaten för andra året i rad och andelen elever med lägst betyg E landar i år på 82 procent.

Resultatet är naturligtvis oroande och vi behöver utveckla former för att matematikundervisningen ska stimulera alla elever så att de når målen. Vi utbildar just nu många av kommunens förstelärare i syfte att få ännu mer kraft i allt fantastiskt utvecklingsarbete som redan görs, säger Birgitta Zelezny Ulvered, Tf. Verksamhetschef Grundskola

 

Bland de bästa på behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram
Under de senaste åren har allt fler än förväntat gått ut årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. År 2015 hade eleverna ett resultat som låg 1 procentenheter bättre än förväntat. Resultatet har sedan ökat varje år för att i år 2018 hamna på hela 5.0 procentenheter över förväntat värde. Detta placerar Botkyrka bland de 25 procent av rikets kommuner som lyckats bäst i denna kategori.

I utbildningsnämnden satsar vi för mer ordning och reda och särskilda satsningar för höjda lärarlöner. Vi ser nu att allas hårda arbete börjar synas i elevernas betyg. Jag är oerhört glad och stolt över våra elever och fantastiska lärare. Jag kommer göra vad jag kan för att våra elever får de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden.

Läs hela SKL:s rapport Öppna jämförelser på deras webbplats.länk till annan webbplats


Läs mer om modellberäknat värde

Hur jämförs vi med andra kommuner i riket- fakta om modellberäknat värde

Från och med 2017 har fokus i denna rapport skiftat till att på ett mer nyanserat sätt kunna göra en nationell jämförelse mellan kommunerna. Modellen går ut på att varje kommun tilldelas ett så kallat modellberäknat värde för varje kategori som undersöks. Detta värde innebär att kommunen mäts utifrån ett förväntat resultat. Det förväntade resultatet är framräknat utifrån de förutsättningar som eleverna har i kommunen. Här tar man hänsyn till socioekonomisk bakgrund och andra faktorer som ligger utanför själva skolverksamheten. Målet är att minimera effekten av skillnader i förutsättningar så att den nationella jämförelsen blir rättvisare och mer relevant. Har en kommun avvikelsen 0 från det modellberäknade värdet innebär det alltså att man presterar som förväntat med hänsyn till förutsättningarna. Negativa tal innebär att man presterar sämre än förväntat och positiva tal att man presterar bättre än förväntat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2018