Stäng meddelande

Botkyrka kommuns egen utredning visar på brister i förskolan


Botkyrka kommun presenterar nu den interna utredningen som gjorts av förskolan Björkstugans regler och rutiner. Utredningen visar på brister när det gäller rutiner, överföring av uppgifter mellan arbetsgivare och hantering av händelser.

Den interna utredningen har gjorts med anledning av att en tidigare anställd barnskötare erkänt sexuella övergrepp mot barn på förskolan Björkstugan. Utredningen bygger på ett underlag bestående av intervjuer samt insamlade dokument om rutiner och arbetssätt på förskolan.

­– Vi ser givetvis allvarligt på det som framkommit i utredningen och vi har redan beslutat om flera åtgärder som redan införts eller håller på att införas. Nu tittar vi på vilka ytterligare åtgärder vi behöver genomföra för att göra förskolan så trygg och säker som möjligt för barnen, säger Anette Älmdalen tf utbildningsdirektör i Botkyrka kommun, som också är den som beställt internutredningen.

Nyligen anmälde Botkyrka kommun också sig själv till Skolinspektionen som kommer att få kommunens interna utredning. Arbetet med att utreda det som hänt kommer därmed att fortsätta genom att Skolinspektionen gör sin granskning och genom att kommunen tillsätter en extern utredning. Alla dessa granskningar kommer att ligga till grund för beslut om åtgärder inom Botkyrka kommun.

– En sak vi håller på att undersöka är hur informationsöverföringen mellan kommuner kan förbättras i samband med referenstagning. Det är en fråga som vi kan behöva lyfta på nationell nivå. Vi måste göra allt vi kan för att hindra att det som hänt skulle kunna hända igen, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.

Sammanfattningsvis kommer den interna utredningen fram till följande:

 • Det finns brister i de rutiner som utredningen tagit del av och det finns tecken på att uppföljning av rutinerna är eftersatt.
 • Vissa rutiner saknas och informationsöverföringen mellan chefer och personal verkar i vissa fall vara bristfällig.
 • Gällande rutiner vid nyanställning har följts, medarbetare får uppvisa registerutdrag och chefer tar referenser.
 • Överföringen av uppgifter mellan arbetsgivare i samband med referenstagning har inte fungerat.
 • Det finns en händelse mellan barn som utredningen tagit del av som borde ha föranlett orosanmälan och rapporterats till huvudman. Ingen barnskötare var utpekad och ärendet är nu hos polisen för vidare utredning.
 • Det finns brister i rutiner och arbetssätt och det är viktigt att en extern utredning tar vid för att se över vilka ytterligare åtgärder som krävs.
 • Utredningen kan inte bedöma om det skulle ha varit möjligt för chefer och personal att upptäcka de brott som barnskötaren är misstänkt för.

Åtgärder som hittills beslutats med anledning av det som hänt på förskolan

 • En handlingsplan med nya regler för att motverka övergrepp gäller för alla förskolor i kommunen.
 • Rutiner i samband med referenstagning ses över.
 • Utbildningsinsatser planeras för all personal inom förskolan.
 • Ett nytt system för rapportering och uppföljning av avvikande händelser införs (avvikelsehanteringssystem).

Frågor från medier:

Kontakta Botkyrka kommuns presstjänst, telefon: 08-530 620 40.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2020