Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Skolinspektionens granskning av Björkstugan klar

Idag, 17 april 2020, presenteras Skolinspektionens granskning av agerandet i samband med en tidigare anställds misstänkta övergrepp mot barn på förskolan Björkstugan. Granskningen innehåller fem förelägganden som Botkyrka kommun ska svara på senast 31 augusti 2020.

Skolinspektionens granskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har gjorts med anledning av att en tidigare anställd barnskötare erkänt sexuella övergrepp mot barn på förskolan Björkstugan. Granskningen kom efter att Botkyrka kommun anmält sig själv till Skolinspektionen.

– Vi välkomnar granskningen av Skolinspektionen. Vi valde att anmäla oss själva och Skolinspektionens slutsatser ligger i linje med vad vi själva upptäckt i vår interna utredning. Nu ska vi gå igenom föreläggandena noggrant och svara på dem. Redan från början sa vi att alla stenar ska vändas på och arbetet med Skolinspektionens beslut är ett led i detta. Sanningen ska fram! Vi vill hitta svaren vi behöver för att stärka vårt skyddsnät och för att stärka vår förmåga att upptäcka och förebygga så att något sådant här aldrig ska hända igen, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

Förutom Skolinspektionens granskning har kommunen i februari också tillsatt och genomfört en intern utredning och under mars tillsatt en extern utredning.

Läs mer om dessa här:


Kontakt

Edvard Unsgaard, pressansvarig
Telefon: 08-530 620 40

Bilaga: Skolinspektionens förelägganden och Botkyrkas preliminära svar*

1. Se till att registerutdrag kontrolleras i samband med ett anställningsförfarande i enlighet med skollagens krav.

2. Se till att kopior av de registerutdrag som har kontrollerats sparas och arkiveras för att kunna kontrolleras och begäras ut i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen.

Svar på punkt 1 och 2:

  • Det finns i Botkyrka kommun skriftliga rutiner för kontroll samt hantering av registerutdrag (i enlighet med skollagens krav). Dessa finns tillgängliga för alla chefer på den interna webbsidan ”Botwebb”. Där finns även skriftlig information om den kompetensbaserade rekryteringsmodell som används i Botkyrka kommun. Den som framkommit genom kommunens internutredning, och som nu även skolinspektionen uppmärksammar oss på, är att dessa rutiner inte kommunicerats tillräckligt tydligt. Internutredningen har gjort huvudmannen uppmärksam på denna brist och ett arbete för att mer tydligt implementera kommunens rutiner gällande registerutdragshantering samt kompetensbaserad rekryteringsmodell har initierats

3. Se till att all personal vid kommunens förskolor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till förskolans rektor.

4. Se till att samtliga rektorer för kommunens förskolor anmäler om ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten till huvudmannen.

Svar på punkt 3 och 4:

  • Sedan december 2019 finns ett system för att hantera misstänkta kränkningar i samtliga kommunala förskolor i Botkyrka kommun. Systemet ska göra det lätt för både medarbetare och rektorer att digitalt rapportera misstänkta kränkningar. De anmälningar som rapporterats in blir genom systemet synliga för tilldelad utredare, rektor och huvudman. Det fanns således, redan vid tiden för händelsen på förskolan Björkstugan, ett system för att anmäla misstänkta kränkningar. Internutredningen gjorde dock huvudmannen uppmärksam på behovet av tydligare implementering av systemet för att säkerställa att varje medarbetare har kännedom om hur misstänkta kränkningar ska hanteras. Arbetet med detta är inlett och det kommer också inledas ett utbildningsarbete för att lära personal mer om vad som är en kränkning och hur detta kan upptäckas.
  • Avvikelsehantering och egenkontroll av samtliga kommunala förskolor i Botkyrka har efter händelsen på Björkstugan införts. Avvikelser följs upp månadsvis i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Syftet är att få en överblickbar och heltäckande bild av situationen på varje enskild förskola för att vid behov kunna vidta relevanta stödåtgärder.

5. Se till att utreda omständigheterna kring samtliga uppgivna kränkningar i kommunens förskolor och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden

Svar på punkt 5:

  • Inrapporterade kränkningsärenden följs upp månadsvis som en del av den avvikelsehantering som redogörs för ovan.

*Dessa svar är preliminära och är en kortare beskrivning av vad som hittills genomförts och är alltså inte de slutliga svaren som kommer att delges Skolinspektionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020