Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om avfallshanteringen i Kassmyra

Här samlar vi vanliga frågor och svar om branden i Kassmyra. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt.

Frågor med anledning av polisens provtagningar

Vad visar provtagningarna?

Botkyrka kommun har fått ta del av de provtagningar som genomförts inom ramen för polisens brottsplatsundersökning och förundersökning mot den tidigare verksamhetsutövaren. Analyserna visar bland annat att halterna är mycket högre än Naturvårdsverkets aktuella riktlinjer.

Samtliga jord- och markprover visar på föroreningar. Halterna av framför allt bly, koppar, krom, kvicksilver och zink (Zink är cirka 7400 gånger högre, bly cirka 5300 gånger högre, koppar cirka 2500 gånger högre, krom cirka 1700 gånger högre, vanadin är cirka 1200 gånger högre), men även av arsenik och nickel i vattenprovet under högen, ligger på sådana nivåer att de bedöms innebära påtaglig risk för människors hälsa eller i miljön, om sådant vatten, genom utsläpp till vattendrag eller annat vatten leder till exponering för människor eller vattenlevande organismer.

Har grundvattnet i området påverkats?

Polisens rapport gäller inte grundvattnet utan dagvatten i direkt anslutning till avfallshögarna. Kommunen tar regelbundet prover på grundvattnet i Kassmyra. Provresultaten visar på låga till måttliga halter av föroreningar, alltså avsevärt lägre halter än de som uppmätts i dagvattenbrunnarna i anslutning till avfallsanläggningen.

Det kommunala dricksvattnet påverkas i nuläget inte av avfallshanteringen i Kassmyra. Allt kommunalt dricksvatten kommer från vattenverket i Norsborg som hämtar sitt vatten från Mälaren.

För dig som har egen brunn

Vad gäller för mig som har egen brunn?

Vi förstår er oro och vi rekommenderar att ni tar prover om ni känner oro för vattnet. Kommunen följer livsmedelsverkets rekommendation att genomföra provtagningar regelbundet av sin enskilda vattentäkt. Läs mer på SGU:s webbplats eller Livsmedelsverkets råd.

Kommunen kommer inte ta prover i enskilda vattentäkter. Det finns flera företag som kan ge vägledning kring vilka analyser som kan utföras och hur dessa ska utföras. Kommunen rekommenderar alla invånare med egen brunn i närområdet att ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium för att få mer vägledning kring provtagning och eventuella åtgärder.

Kommer kommunen att bekosta provtagningar?

Kommunen bekostar inga provtagningar eller analyser för enskilda brunnar eftersom dessa brunnar inte ingår i det kommunala ansvaret.

Verksamhetens ansvar och kommunens agerande

Vilket ansvar har verksamhetsutövaren?

Verksamhetsutövaren Resurs-Recycling har varit ansvariga för avfallet som ligger på området. Kommunen har sedan 2015 bedrivit tillsyn på plats. Som en del av tillsynen har miljöenheten ställt krav på rening av dagvatten via filter i brunnar. Verksamhetsutövaren har haft ansvar att byta filter, ta prover och vidta nödvändiga åtgärder som gör att miljön inte påverkas negativt. När verksamheten anmälde sin miljöfarliga verksamhet 2015 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden också att företaget ska klara och uppfylla ett antal försiktighetsmått enligt miljöbalken. Syftet var att minimera riskerna för negativ påverkan till miljön eller hälsan.

Vad har kommunen gjort?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 3 november 2020 om att förelägga Resurs-Recycling i Stockholm AB (konkursbo) följande:

  • Redogöra på en karta vad alla högar innehåller och hur mycket de väger samt redovisa resultatet av de provtagningar som genomförts.
  • Redovisa vilken mängd massor som finns på anläggningen i dagsläget. När inventeringen av massor är klar ska det material som klassas som en deponi av miljöenheten tas bort.
  • Redovisa en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen. I handlingsplanen ska det framgå vart de olika fraktionerna ska transporteras. I handlingsplanen ska det framgå hur verksamheten uppfyller de krav gällande damning, lukt, buller som verksamheten har i sin egenkontroll.
  • Verksamheten ska provta sorterat och bearbetat eller obehandlat bygg-och rivningsavfall som är tänkt att användas för utfyllnad eller andra anläggningsändamål på fastigheterna innan utförande samt redovisa detta för miljöenheten.
  • Verksamheten får inte köra in eller ta emot mer massor på anläggningen. Verksamheten får endast köra ut massor.

Då företaget inte redovisat en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen samt avveckling av deponidelen kräver nu tillsynsmyndigheten att samtliga avfallshögar ska tas bort senast den 1/12 2021.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: