Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om avfallshanteringen i Kassmyra

Här samlar vi vanliga frågor och svar om branden i Kassmyra. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt.

Frågor med anledning av polisens provtagningar

Vad visar provtagningarna?

Botkyrka kommun har fått ta del av de provtagningar som genomförts inom ramen för polisens brottsplatsundersökning och förundersökning mot den tidigare verksamhetsutövaren. Analyserna visar bland annat att halterna är mycket högre än Naturvårdsverkets aktuella riktlinjer.

Samtliga jord- och markprover visar på föroreningar. Halterna av framför allt bly, koppar, krom, kvicksilver och zink (Zink är cirka 7400 gånger högre, bly cirka 5300 gånger högre, koppar cirka 2500 gånger högre, krom cirka 1700 gånger högre, vanadin är cirka 1200 gånger högre), men även av arsenik och nickel i vattenprovet under högen, ligger på sådana nivåer att de bedöms innebära påtaglig risk för människors hälsa eller i miljön, om sådant vatten, genom utsläpp till vattendrag eller annat vatten leder till exponering för människor eller vattenlevande organismer.

Har grundvattnet i området påverkats?

Polisens rapport gäller inte grundvattnet utan dagvatten i direkt anslutning till avfallshögarna. Kommunen tar regelbundet prover på grundvattnet i Kassmyra. Provresultaten visar på låga till måttliga halter av föroreningar, alltså avsevärt lägre halter än de som uppmätts i dagvattenbrunnarna i anslutning till avfallsanläggningen.

Det kommunala dricksvattnet påverkas i nuläget inte av avfallshanteringen i Kassmyra. Allt kommunalt dricksvatten kommer från vattenverket i Norsborg som hämtar sitt vatten från Mälaren.

För dig som har egen brunn

Vad gäller för mig som har egen brunn?

Vi förstår er oro och vi rekommenderar att ni tar prover om ni känner oro för vattnet. Kommunen följer livsmedelsverkets rekommendation att genomföra provtagningar regelbundet av sin enskilda vattentäkt. Läs mer på SGU:s webbplats eller Livsmedelsverkets råd.

Kommunen kommer inte ta prover i enskilda vattentäkter. Det finns flera företag som kan ge vägledning kring vilka analyser som kan utföras och hur dessa ska utföras. Kommunen rekommenderar alla invånare med egen brunn i närområdet att ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium för att få mer vägledning kring provtagning och eventuella åtgärder.

Kommer kommunen att bekosta provtagningar?

Kommunen bekostar inga provtagningar eller analyser för enskilda brunnar eftersom dessa brunnar inte ingår i det kommunala ansvaret.

Verksamhetens ansvar och kommunens agerande

Vilket ansvar har verksamhetsutövaren?

Verksamhetsutövaren Resurs-Recycling har varit ansvariga för avfallet som ligger på området. Kommunen har sedan 2015 bedrivit tillsyn på plats. Som en del av tillsynen har miljöenheten ställt krav på rening av dagvatten via filter i brunnar. Verksamhetsutövaren har haft ansvar att byta filter, ta prover och vidta nödvändiga åtgärder som gör att miljön inte påverkas negativt. När verksamheten anmälde sin miljöfarliga verksamhet 2015 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden också att företaget ska klara och uppfylla ett antal försiktighetsmått enligt miljöbalken. Syftet var att minimera riskerna för negativ påverkan till miljön eller hälsan.

Vad har kommunen gjort?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 3 november 2020 om att förelägga Resurs-Recycling i Stockholm AB (konkursbo) följande:

 • Redogöra på en karta vad alla högar innehåller och hur mycket de väger samt redovisa resultatet av de provtagningar som genomförts.
 • Redovisa vilken mängd massor som finns på anläggningen i dagsläget. När inventeringen av massor är klar ska det material som klassas som en deponi av miljöenheten tas bort.
 • Redovisa en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen. I handlingsplanen ska det framgå vart de olika fraktionerna ska transporteras. I handlingsplanen ska det framgå hur verksamheten uppfyller de krav gällande damning, lukt, buller som verksamheten har i sin egenkontroll.
 • Verksamheten ska provta sorterat och bearbetat eller obehandlat bygg-och rivningsavfall som är tänkt att användas för utfyllnad eller andra anläggningsändamål på fastigheterna innan utförande samt redovisa detta för miljöenheten.
 • Verksamheten får inte köra in eller ta emot mer massor på anläggningen. Verksamheten får endast köra ut massor.

Då företaget inte redovisat en fullständig handlingsplan för avveckling av anläggningen samt avveckling av deponidelen kräver nu tillsynsmyndigheten att samtliga avfallshögar ska tas bort senast den 1/12 2021.

Bedömer Länsstyrelsen att det finns fara för husdjur och boskap i området i närheten av Kassmyra med anledning av branden i avfallshögen? Vad bör man i så fall göra?

Nej, Länsstyrelsen bedömer inte att det är fara så länge djuren inte vistas direkt i brandrök. Vid kraftig rökutveckling bör sällskapsdjur och lantbruksdjur hållas inomhus. Det är viktigt att ge djuren rent vatten och foder av god kvalitet. Det är ditt ansvar som djurägare att säkerställa att dina djur får fullgott foder och hålls friska. Djuren ska ges tillsyn varje dag. Om ditt djur blir sjukt eller visar tecken på ohälsa ska du kontakta en veterinär.

Kan man äta frukt från trädgårdarna i området och även bär och svamp från närliggande naturområden? Finns det i så fall någonting särskilt man bör göra eller tänka på såsom avsköljning eller dylikt?

Skölj frukt, grönsaker (även bär och svamp) i vanlig ordning. Mer om information om hur du kan tänka vid brandrök och livsmedel finns på 1177.se

Frågor och svar med anledning av skogsbrand - 1177 Vårdguiden

Länsstyrelsen har även fått följande svar från SVA baserat på antagandet att det material som brinner (mestadels trämaterial i högen som nu brinner/brunnit) främst kan liknas med det som brinner vid en skogsbrand.

Om det är farligt för djur i området:

 • När det gäller sällskapsdjur (hund, katt etc) kan brandrök orsaka besvär hos dessa djur (likväl som hos människor) varför man i förebyggande syfte bör se till att de utsätts för så litet sådan rök som möjligt. Om djuren utsatts för brandrök och får irriterade ögon eller luftvägar, hosta eller andningsproblem bör djurägaren kontakta veterinär. Om djuren exponerats för brandrök är det bra om de dricker vatten så det är klokt att se till att de alltid har tillgång till rikligt med friskt vatten.
 • Allmän information om hur brand och rök kan påverka idisslare och häst samt diverse Frågor och svar om större bränder som togs fram i samband med de stora skogsbränderna för några år sedan finns här:

Kan bete eller foder som påverkas av brand partiklar vara farligt för djuren? Kan man vidta några förebyggande åtgärder som djurägare?

Vid brand kan beten kontamineras av nedfallen aska. Det kan påverka smaken på betet, och göra att djuren inte äter tillräckligt. Därför kan extra foder behövas. Aska från skogsbrand som djur får i sig genom gräset när de betar påverkar troligen inte deras hälsa, men helst bör djuren exponeras så litet som möjligt. Regn sköljer bort askpartiklar. Om det är mycket aska på bete bör djuren erbjudas annat foder eller flyttas till opåverkade beten.

I samband med brand finns även risk att foder förorenas med främmande ämnen som PCB och dioxiner, vilka bildas vid förbränning av organiskt material. Gränsvärden för PCB och dioxiner i foder finns i EU:s bestämmelser om foder (Jordbruksverket).
Foderbrist kan uppstå (till exempel om det inte finns tillräckligt med foder lagrat eller att köpa in).
Vattentäkter kan kontamineras med aska. Livsmedelsverket avråder människor från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak. Vid sådana tillfällen bör man även söka alternativa vattenkällor till djuren. Djurens vilja att dricka kan minska om vattnet fått en bismak. Detta är negativt eftersom det är viktigt att djuren dricker rikligt. Aska kan eventuellt påverka vattenkvaliteten och leda till oönskad växt av bakterier och alger.

Eftersom även betesdjur kan få irriterade ögon eller luftvägar, hosta eller andningsproblem om de exponeras för brandrök gäller förstås samma sak för dem som för sällskapsdjuren, se ovan). På Statens vetrinärmedicinska anstalt finns bland annat följande råd som rör djur som exponeras/exponerats för brandrök:

 • Flytta djuren vid behov för att minska exponering för brandrök.

 • Ge djuren tillgång till rikligt med friskt och svalt vatten att dricka så slemhinnorna i luftvägarna hålls fuktiga och skyddas mot uttorkning. Placera vattnet i nära anslutning till utfodringsplats.

 • Om djuren är inomhus kan man skapa vattendimma i stallet med hjälp av fläktar kopplade till vatten. Dimman hjälper till att hålla uppe luftfuktigheten för att fukta luftvägarna.

 • Utfodra med dammfritt foder av god kvalitet (tillräckligt med protein och mineraltillskott). God näringstillförsel är viktig för att djuren ska kunna återhämta sig.

 • Begränsa för djuren ansträngande aktiviteter.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: