Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nu ska högarna i Kassmyra bort

Arbetet med att ta bort avfallshögarna i Kassmyragropen inleds under månadsskiftet november/december 2021. Botkyrka kommun har beslutat att tilldela miljöföretaget Ragn-Sells uppdraget att genomföra bortforslingen av avfallet.

För kommunen har det varit viktigt att hitta en leverantör som kan utföra alla moment, så som pålastning av avfallet, transport, slutsortering och sluthantering. Uppdraget ställer mycket höga krav på både kunskap och logistik för att göra det på ett säkert och effektivt sätt.

Genomförandet

Arbetet inleds under vecka 48 och beräknas vara klart runt halvårsskiftet 2022. För att arbetet ska ske så snabbt och effektivt som möjligt kommer det inledningsvis att utföras i så kallat tvåskift, vilket innebär arbete mellan klockan 06.00–22.00. Efter nyår kommer arbetet utökas till treskift, vilket innebär arbete dygnet runt under vardagar. Arbetet kommer att pausas under jul- och nyårshelgen.

Säkerhet

Vid arbetet med att avlägsna avfallshögarna är det sannolikt att mindre bränder kan uppstå. Entreprenören är medveten om detta och det finns en beredskap för att hantera dessa bränder. I samband med att den så kallade sikteshögen öppnas upp friläggs gaser och ämnen som luktar illa.

Kommunen gör luftmätningar för att kontrollera halterna av föroreningar i eventuell rök och kunna gå ut med information och rekommendationer vid behov. Mätstationer kommer sättas upp vilket gör det möjligt att följa prognoser för vindriktning och koncentration av föroreningar. Du kommer då också själv kunna läsa av rådande koncentrationer på kommunens hemsida. Där kommer det även finnas rekommendationer för hur man ska agera vid eventuella föroreningshalter.

I de mätstationer kommunen sätter upp kommer man att mäta partikelhalter PM 2,5 och PM 10. Vi kommer även att mäta lättflyktiga organiska gaser, så kallade VOC:er.

För Ragn-Sells och kommunen är säkerheten för medarbetarna på plats och kringboende av största vikt. För att begränsa eventuella störningar och minimera riskerna har Ragn-Sells rutiner för säker avfallshantering och arbetsmiljö. Botkyrka kommun kommer att följa arbetet nära och har hög beredskap, bland annat för att kunna mäta den rök som eventuellt kan uppstå.

Bakgrund

Bakgrunden till att högarna nu försvinner är att en av verksamhetsutövarna i Kassmyragropen försattes i konkurs hösten 2020. Konkursboet meddelade att de inte har några ekonomiska medel för att flytta avfallet till en godkänd anläggning. Botkyrka kommuns krisledningsnämnd och fullmäktige beslutade därför i oktober att avfallshögarna i Kassmyra ska tas bort på den felandes kostnad. Det innebär att kostnaden ska åläggas de ansvariga som är verksamheten och markägaren.

Mer information

Information om arbetet kommer löpande publiceras på Botkyrka kommuns hemsida. Du som medborgare kan även kontakta oss direkt vid frågor.

Kontakt Botkyrka kommun

Medborgarcenter, medborgarcenter@botkyrka.se.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: