Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Föroreningar i mark och vatten

Kommunen tar regelbundet prover på grundvattnet i Kassmyra. Provresultaten visar på låga till måttliga halter av föroreningar, alltså avsevärt lägre halter än de som uppmätts i dagvattenbrunnarna i anslutning till avfallsanläggningen.

Det kommunala dricksvattnet påverkas i nuläget inte av avfallshanteringen i Kassmyra. Allt kommunalt dricksvatten kommer från vattenverket i Norsborg som hämtar sitt vatten från Mälaren.

Kommunen har tillsammans med företaget Liljemark Consulting utrett risker och befarade konsekvenser av en brand i avfallsanläggningen i Kassmyra. Rapporten överlamnades i september 2021 till Naturvårdsverket.

Utredningen från Liljemark Consulting Pdf, 3.5 MB.

Grundvattenmätningar i Kassmyra

Grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 när provtagningsprogrammet påbörjades och det har inte skett några märkbara förändringar.

Läs mer om grundvattenmätningar i Kassmyra här.

Förklaringar till mätresultat och provpunkter

Utifrån strömningsriktning samt fluktuation har man tagit prover på flera punkter sedan 2018. För nedanstående bedömningar används bedömningsgrunder för grundvatten, SGU 2013 och Råd om enskild dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket 2015.

pH och Alkalinitet

pH i grundvatten bedömdes vid samtliga punkter som nära neutrala (>= pH 6,8) och förmågan att motstå försurning (buffertförmågan) var mycket god (alkalinitet 60-180 HCO3/l). Förutom provtagningspunkten som ligger söder om sopberget där alkalinitet låg på 7,8 HCO3/l den 12/5. Dock det blev en ökning 20 HCO3/l vid senaste resultat den 28/5. Detta följs upp vid provtagning 28/6.

Metaller

Antal prover där tungmetallerna analyserades sedan 2018 är väldigt få för att kunna få en bättre bild av vattentrenden. Under 2018 provtogs endast få punkter med avseende på tungmetaller. Ingen provtagning av tungmetaller skedde under 2019 och 2020 förutom koppar.

Halter metaller vid samtliga provpunkter visar som mycket låga och låga. Dock det senaste provtagningsresultat 28/5 visar höga halter av Arsenik och bly på provtagningspunkten som ligger norr om sopberget. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning är vatten otjänligt när halterna Arsenik och Bly är 10 ug/l. Vårt resultat visar Arsenik=6,7 ug/l och Bly=9 ug/l. Uppföljning sker vid provtagning 28/6.

PFAS 11

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, men dricksvatten får inte innehålla ämnen i sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa (Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 7 §).

Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS på 90 nanogram/liter och rekommenderar dricksvattenproducenterna att ta hänsyn till den fram tills att det finns juridiskt bindande gränsvärden.

Vid de senaste två provtagningar i maj konstaterades låga halter PFAS i grundvatten vid samtliga provtagningspunkter. Vid provtagning 2020 visade sig PFAS över 90 ng/l på 3 provtagningsplatser. Resultatet visade 100 ng/l. PFAS ingår i provtagningsprogrammet och vattentrenden följs inom det.

Näringsämnen

Näringsämnena var generellt låga i grundvatten vid samtliga provtagningspunkter. Undantagen var ammoniumhalterna i provpunkten vid Kassmyrasjön. Där Ammoniumhalten var 0,69 mg/l. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning är vatten tjänligt med anmärkning när halterna ammonium är 1,5 mg/l.

Konduktivitet och klorid

Klorid- och konduktivitethalterna ligger under riktvärden för tjänligt med anmärkning Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning som är 100 mg/l respektive 250 mS/m*. Samtliga provtagningspunkter visade en kloridhalt under 65 mg/l.

Provresultaten visar också att det finns en viss påverkan från verksamheterna runt omkring Segersjö Vattenverk. Värdena är jämna sedan provtagningen påbörjades. Segersjö VV används inte som dricksvattentäkt eller reservvattentäkt i dagsläget.

*250 mS/m är gränsvärde enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30.

Analysresultat från grundvatten i Kassmyra Excel, 652.4 kB.

Provpunkter för grundvattenprover i Kassmyra Excel, 907.7 kB.

Polisens provtagningar i mark och vatten

Polisen färdigställde i juni 2021 en rapport som visade på höga halter av föroreningar i mark och vatten.

Här kan du läsa mer om polisens rapport och kommunens kommentar till den. 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: