Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tidigare mark- och vattenmätningar

Rapport om vatten- och jordprovtagning

Kommunen har fått resultaten från de första vattenproverna från området omkring brandplatsen i Kagghamra. I den preliminära rapporten med provresultaten finns även rekommendationer till kommunen för åtgärder.

Det här är den första delen i en vidare utredning för ett fortsatt arbete med vattenfrågan för att minimera miljökonsekvenserna av branden.

Syftet med undersökningen är att ge en bild av läget rörande föroreningar i vattnet och utgöra ett underlag för beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Den sammanlagda bilden är att det finns saker att göra men utifrån den information vi har idag så står vi inte inför någon omfattande påverkan på miljön. Det viktiga är att isolera föroreningarna i nuläget, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör, Botkyrka kommun.

Där förhöjda halterna förekommer, kan åtgärder behöva vidtas men halterna är inte akut giftiga. Denna första uppsättning prover visar att det finns vissa förhöjda värden av bland annat policykliska aromatiska kolväten (PAH), tributyltenn (TBT), poly- och perflourerade alkylsubstanser (PFAS) och arsenik.

I rapporten konstateras att det också i nu läget inte går att med säkerhet säga vilka föroreningar som härrör från branden eller från sophögen. Flera föroreningar kan komma från andra källor. För att få en klarare bild behövs kompletterande prover tas, både på flera ställen och vid olika tidpunkter framöver.

Provtagningarna

Provtagning har skett på följande ställen:

 • Två grundvattenrör i anslutning till brandplatsen.
 • Ytvatten i Kagghamraån uppströms och nedströms, räknat från brandplatsen.
 • Diket mellan brandplatsen och åkern väster om brandplatsen
 • Ytvatten i Kaggfjärden
 • Ytlig jord och snö på åkern, väster om brandplatsen.
 • Kompletterande markprov i diket togs den 15 februari. Provresultaten är inte klara ännu.

Resultat

De högsta koncentrationerna av föroreningar uppmättes i diket som ligger direkt intill brandplatsen väster ut. Marken sluttar lätt mot diket och så kallat lakvatten, vatten som kommer ur högen, rinner ner i diket. I dikesvattnet hittades förhöjda värden av PAHer, arsenik, alifater, petroleumkolväten, koppar, PCB, ftalater, PFAS, TBT och bromerade flamskyddsmedel. Det förmodas att flera av föroreningar har koppling till branden.

I både Kagghamraån och i Kaggfjärden fanns förhöjda halter av PAHer och TBT. Förhöjda halter av TBT är vanliga i vatten där det finns hamnar och båtklubbar. Halterna av TBT i Kagghamraån och Kaggfjärden är betydligt lägre än vid flera båtklubbar i Stockholmsregionen. I Kaggfjärden fanns även förhöjda halter av zink och koppar.

Proverna från jord och snö visade inte på några förhöjda värden.

Grundvattenproverna behöver kompletteras på grund av tekniska orsaker. Bland annat har det ena röret skadats i samband med övertäckningen av högen och rökgaserna invid branden försvårade provtagningen. Därför kommer nya grundvattenprover att tas. Grundvattnet under brandplatsen bedöms strömma mot Kaggfjärden och det finns inga dricksvattenbrunnar i området mellan brandplatsen och Kaggfjärden.

Rekommendationer till kommunen

Rapporten innehåller ett antal rekommendationer för möjliga åtgärder utifrån den fakta som finns tillgänglig nu. Rekommendationerna utgör ett bra underlag för kommunens framtida arbetet. Vi ser löpande över situationen med bland annat nya provsvar och analyser. Beroende på vilka nya fakta som framkommer kommer vi att vid behov justera i de åtgärder kommunen planerar att vidta framöver.

 • Omhändertagande/rening av lakvatten
 • Kontroll av föroreningshalter och funktion hos diket med vidare utredning och prover.
 • Kontroll av föroreningsspridning till grundvatten. Övervaka halterna med nya grundvattenrör och regelbunden provtagning under det närmaste året.
 • Uppföljning av föroreningshalter i Kagghamraån. Vidare provtagning vid flera tidpunkter efter att branden är släckt.
 • Uppföljande provtagning i Kaggfjärden rekommenderas för att kontrollera om PAH-halterna avtar efter att branden har släckts. Proverna tas på flera olika ställen vid flera tidpunkter.
 • Omhändertagande av brandrester. Efter att branden är släckt bör brandresterna avlägsnas från platsen och prover tas från marken där avfallshögen legat.

Nästa steg

Som ett nästa steg kommer en miljöteknisk utredning att utföras. Utredningen tar avstamp i den första rapporten. En geoteknisk (mark) och hydrologisk (vatten) analys av platsen kommer att utföras. Syftet är att dessa undersökningar ska utgöra underlag för att kunna prognostisera spridning av föroreningar från branden. I utredningen ingår ytterligare provtagning av ytvatten, markvatten och grundvatten.

Vad mäter vi?

Preliminär analys av flöden i grundvatten

Botkyrka kommun har nu färdigställt en övergripande analys av grundvattenflödet kring brandplatsen (röd ring) i Kagghamra och de eventuella risker som finns att eventuella föroreningar från högen sprider sig till grundvattnet och vidare till enskilda vattenbrunnar (se karta), i samband med släckning och brand.

Utifrån kartunderlag för grundvattentillgångar (hämtade ur Sveriges geologiska undersökningar) ser vi att grundvattenflödet (se svarta pilar) inte berör några adresser i Botkyrka. Nordväst och söder om brandplatsen finns två torp som enligt uppgift hyrs ut sommartid.

Klicka för större bild

Kommunen har tagit följande vattenprover i området; ett vattenprov uppströms i Kagghamraån och ett vid utloppet, lakvatten är taget i ett avskärmande dike intill branden, grundvatten är taget i grundvattenrör vid branden och vattenprov är taget i Kaggfjärden intill kajkanten. Analysen av resultaten pågår.

– Vid en initial överblick kan vi inte se att grundvattnet torde påverka omkringliggande adresser, säger Carina Molin. Vi kommer att fortsätta vårt analysarbete kring vattenfrågorna så snart vi får våra analysresultat redovisade.

Det är en och samma markägare till fastigheterna runtom brandområdet och i de fall markägaren hyr ut ett boende så är det även markägaren som är hyresvärd och ansvarar för vatten och avlopp, om inget annat är avtalet mellan hyresvärd och hyresgäst. Är man orolig för sitt enskilda vatten kan man lämna in prover på detsamma. Det kan vara hyresvärdens ansvar att göra det, beroende på vad hyresvärd och hyresgäst har kommit överens om.

Mätning av lakvatten från brand i november

Redan i november uppstod en första brand i avfallshögen i Kagghamra. Branden släcktes av räddningstjänsten. Kommunen genomförde då en mätning av lakvattnet, det vill säga vattnet som uppstod från släckningen.

Det var i första hand konkursboets ansvar att utföra denna mätning, i andra hand markägarens. Eftersom ingen av dessa två utförde någon mätning valde kommunen att utföra denna. Skälet var att bistå räddningstjänsten med information om eventuella miljöskador som skulle kunna uppstå av släckvattnet.

Analysresultatet visade att lakvattnet innehöll bland annat arsenik, dioxiner, och tungmetaller. Vi valde att direkt suga upp släckvattnet eftersom markägaren även i detta fall inte tog det ansvaret. Vi bedömer att riskerna är små att föroreningar från lakvattnet har läckt ut i Kaggfjärden.

Informationen om de föroreningarna som lakvattnet innehöll ledde till att räddningstjänsten beslutade att avbryta arbetet med vattensläckning. Det är också en orsak till varför räddningstjänsten fortsättningsvis inte har släckt med vatten.

Ännu finns inget som tyder på att föroreningarna i lakvattnet är att likställa med de som finns i röken. Analyser fortgår och de analyser som hittills gjorts av röken och offentliggjorts har inte föranlett räddningstjänsten att besluta om evakuering. Vi gör allt vi kan för att skynda på analyserna utifrån kortsiktiga och långsiktiga risker.

Vi håller även på att provta grundvatten och ytvatten i Kagghamraån och Kaggfjärden.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: