Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Råd och rekommendationer

Råd för skydd mot akut hälsopåverkan vid exponering för brandrök från Kagghamrabranden.

Det förekommer relativt höga halter av föroreningar i röken och man kan uppleva svidande ögon, huvudvärk och påverkan på andningsvägarna. Känsliga personer bör undvika utomhusvistelse och ansträngande aktivitet. Övriga bör begränsa sin vistelse utomhus och vid besvär hålla sig inomhus. Med känsliga personer menas i detta sammanhang:

  • personer med hjärt-kärlsjuklighet eller sjukdomar i andningsvägarna
  • spädbarn i synnerhet men även barn upp till 18 år
  • personer över 70 år
  • gravida och ammande kvinnor

Även övriga personer bör begränsa vistelse utomhus och vid besvär hålla sig inomhus med dörrar, fönster och ventilation stängda. Om man har en underliggande hjärt-, kärl,- eller andningsvägssjukdom och upplever ökade besvär bör man rådgöra med sin behandlande läkare om åtgärder. Det gäller även alla som får symptom som inte är övergående i perioder när röksituationen är bättre.

Bedömningen från experterna just nu är att det är relativt osannolikt att hälsan påverkas på lång sikt.

Luftrenare

Brandrökens innehåll av gaser (flyktiga organiska ämnen) innebär boende kan uppleva besvär även inomhus, i de fall rökhalterna utomhus är hög. De flesta byggnader ger inte ett lika gott skydd mot gaser och ångor som mot partiklar.

Luftrenare kan erbjuda ytterligare skydd. Det är viktigt att luftrenaren uppfyller högt ställda krav. Botkyrka kommun erbjuder boende inom en tre kilometers radio från branden luftrenare enligt specifikationen:

• HEPA-filter
• Kolfilter
• Ej joniserande eller elektrostatisk teknik
• CADR-värde över 300 M3/timme
• Dimensionerad för minst 15 kvm

Frågor och svar om kommens beslut angående luftrenare.

Partiklar, gaser och ångor

Röken består av partiklar, gaser och ångor. De besvär och hälsoeffekter som röken ger är sannolikt till större delen på grund av partiklarna, men även gaserna och ångorna ger ett visst bidrag.

SLB-analys har på uppdrag av Botkyrka kommun modellerat hur partikelhalten förändras med avståndet från branden. Modellen indikerar att ohälsosamma partikelhalter utomhus vid ogynnsam väderlek kan förekomma upp till ca tre-fyra kilometer från branden men att partikelhalterna från ca 5 kilometer och längre bort är acceptabla ut hälsosynpunkt.

Brandrökens innehåll av gasformiga ämnen har analyserats av forskare från Oslo universitet.

Mätningar och resultat

Resultat från luftmätningar.


Råd vid olika mätvärden
LuftkvalitetKortvarig exponering*Långvarig exponering**
Råd
God0-380-12
Acceptabel39-8813-35Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.
Ohälsosam för känsliga personer89-13836-55Känsliga personer bör begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.
Ohälsosam139-35156-150Känsliga personer bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.
Mycket ohälsosam352-526151-250Alla bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter.
Farlig527-251-500Ingen vistelse utomhus bör förekomma.

*Kortvarig exponering: partikelhalt PM2.5; µg/m3; 1-3 timmars medelvärde

**Långvarig exponering: partikelhalt PM2.5; µg/m3; 24 timmars medelvärde

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: