Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om branden i Kagghamra

Här samlar vi vanliga frågor och svar om branden i Kagghamra. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt.

Föroreningar och mätningar

Hur mycket ryker det från avfallshögen?

Avfallshögen är helt täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen. Det kan fortfarande komma obehaglig lukt från högen.

Mer information publiceras löpande på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.

Hur farlig är röken?

Brandrök är alltid farlig för hälsan, i första hand i form av försämring av tidigare sjukdom i luftvägar eller hjärta och kärl. Bedömningen är dock denna påverkan sannolikt inte kommer att ge bestående men för hälsan. 

Vart ska man vända sig för problem med hälsan? 

Om man upplever problem med sin hälsa ska man ringa 1177 alternativt kontakta din vårdcentral. 

Varför finns det bara två mätstationer och hur är de placerade?

Mätstationerna är utsatta för att fånga upp rök på de platser som har flest boende i området, samt står stationen i Tegelvreten där den vanligaste vindriktningen går. Vi vill med dessa mätstationer se hur mycket partiklar, sot och kväveoxider (samt partikelfilter) som röken innehåller samt hur långt dessa sprider sig. Vår bedömning är att vi inte skulle få nämnvärt mer information med fler stationer, än den information vi får från dessa två stationer.

Vilka kontroller och åtgärder kommer nu göras i Kagghamraån som är ett vattendrag med höga naturvärden?

Vi har tagit vattenprover i ån och fler prover kommer att tas och eventuella åtgärder kommer att baseras på resultat och analyser från provtagningarna. Både provtagning och analyser görs av en utomstående konsultfirma.

Här finns mer information om resultaten från provtagningarna

Utifrån resultaten görs en bedömning över vilka vidare undersökningar som behöver utföras, däribland miljögifter i fisk. I första hand är det konkursboet som ska bekosta dessa fortsatta undersökningar och i andra hand markägaren.

Hur vet vi att vårt dricksvatten inte är otjänligt?

Risken för att vattnet ska förorenas är liten. Grundvattenflödet berör inte några adresser i Botkyrka. Det borde därför inte påverka dricksvattnet.

Kommer det att ske mätningar i marken för att se hur branden påverkar bär och svamp?

Vi utreder kontinuerligt olika frågor med stöd av expertis för att skapa oss en god kunskap om olika effekter och påverkan. Två rapporter med resultat från markprover finns publicerade.

Djur och djurhållning

Vem ska jag vända mig till med frågor om djurhållning?

Länsstyrelsen kan svara om du har några frågor som rör djurskydd, till exempel om ventilation, utevistelse, tillfälliga uppstallningar med mera. Observera dock att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller.

Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Ett parallellt arbete har inletts med att utreda roller och ansvar. Förutom expertis är den provtagning som görs i området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

Mejla en djurskyddsfråga till Länsstyrelsen

Hur vet jag om det är tryggt för mina djur att beta i området nära brandplatsen?

Enligt Erik Nordkvist, foderexpert och forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), visar de mätresultat som hittills har redovisats inte på någon större risk för allvarlig påverkan på djur och fodergrödor. Men kompletterande provtagningar bör göras såsom markprover och prov på växande gröda.

Kompletterande provtagningar planeras därför att genomföras under slutet av april och maj månad i förebyggande syfte för att kunna verifiera de preliminära resultaten och antagandena.

När provsvaren är analyserade och klara kommer rekommendationer och svar på frågor att kunna ges. De publiceras då på denna webbplats och på Länsstyrelsens webbplats.

Vad gör jag om mitt djur blir sjukt?

Kontakta en veterinär om ditt djur blir sjukt. Och kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

Luftrenare

Vilka hushåll omfattas av erbjudandet att få luftrenare?

De hus som ligger inom tre kilometers radie från brandplatsen erbjöds två luftrenare per hushåll. Läs mer om erbjudandet och vilka adresser som omfattas på denna sida.

Det har slutat ryka från högen, ska jag fortsätta använda luftrenaren?

Rekommendationen är att fortsätta ännu en tid. Gaser beräknas kunna spridas från brandområdet en tid efter det att branden är täckt med sand.

Var i hemmet ska jag placera luftrenaren?

Man bör placera den där man mestadels är. Det viktigaste är förmodligen att ha den med till sovrummet när man går och lägger sig.

Vad behöver jag göra innan jag använder luftrenaren?

  1. Lyft ut luftrenaren försiktigt ur lådan och plastpåsen. Ta bort plasten runt filtret i luftrenaren.
  2. Placera luftrenaren på en plats där underlaget är stabilt, plant och jämnt. Placera enheten minst 30 centimeter från väggar eller möbler (på så sätt säkerställs korrekt luftflöde). Försäkra dig om att enhetens galler inte är blockerade.
  3. Sätt i nätsladdens stickkontakt i vägguttaget (försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer med enhetens märkspänning).

VIKTIGT: Håll luftrenaren i ett fast grepp när du flyttar den.

Försäkringsfrågor

Vem ska man rikta sina försäkrings- och ersättningsanspråk mot? 

Kommunen anser att försäkringsanspråk ska riktas mot det egna försäkringsbolaget. Är man inte nöjd med försäkringsbolagets bedömning kan man kontakta deras kundombudsman för att överklaga beslutet. Är man därefter fortfarande inte nöjd kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. 

Eventuella kostnadsanspråk som inte täcks av den enskildes försäkring ska i första hand riktas mot verksamhetsutövaren, även om bolaget är under rekonstruktion. I andra hand riktas anspråk mot markägaren.  

Har kommunen tecknat en ansvarsförsäkring som kommer täcka kostnader på kort och lång skikt för boende i närområdet och anslutande områden, inklusive i Nynäshamns kommun?

Botkyrka kommuns och Nynäshamns kommun har liknande ansvarsförsäkringar. Dessa ansvarsförsäkringar har samma villkor och regler. Men det är i första hand företaget och konkursboet som ansvarar för att ta hand om sin hög och med det även deras eventuella försäkringbolag. Därefter är det markägarens och dennes eventuella försäkringsbolags ansvar.

Botkyrka kommun ställer upp och hjälper med rådgivning och vägledning i försäkringsfrågor för att skadelidande medborgare kunna använda sina egna försäkringar optimalt.

Handlingsplan och uppföljning

Vad har vi för handlingsplan och uppföljning nu och efter det att branden är släckt?

Vår plan nu är att vi ska ha en väl fungerande ordning när Räddningstjänsten lämnar över ansvaret för högen. Till att börja med är det viktigt att undersöka om högen faktiskt går att flytta eller om det fortfarande pågår förbränning inne i högen.

Vi genomför även inledande miljötekniska undersökningar av hur mark och vatten påverkats och påverkas av branden i avfallshögen. Därför genomför vi provtagningar av grundvatten i sex punkter samt provtagning av ytvatten och tar markprover. Vi behöver mer information om vilka ämnen som kan läcka ut från högen och hur stora risker för spridning det är.

Det kommer behöva utföras fler provtagningar och analyser innan vi exakt vet hur stor miljöpåverkan avfallshögen har på miljön.

Stämmer det att 100 000 ton skräp förvaras i högen i Kagghamra?

Nej, det gör det inte. Det är en uppgift som förekommit i media. Exakt var den kommer ifrån vet inte Botkyrka kommun. Verksamheten NMT Think Pink AB har under cirka 15 år haft en verksamhet med syfte att mellanlagra mer än 1 000 ton och högst 10 000 ton avfall på platsen. Kommunen har bedrivit en aktiv och regelbunden tillsyn på verksamheten genom åren, men avfallshanteringen har vuxit och mängden avfall har ökat från den ursprungliga anmälan. Men siffran 100 000 ton är inte korrekt enligt de mätningar som kommun gjort, utan enligt dem förvarades 10 000 ton (beräknat utifrån en avfallskvot om 0,225 ton per kubikmeter) i Kagghamra under 2020 då företaget gick i konkurs.

Vem ansvarar för att högen forslas bort?

Det är viktigt att ansvarstrappan fortsatt följs, dvs det är företaget och konkursboet som i första hand ansvarar för att ta hand om sin hög. Därefter är det markägarens ansvar.

Kommunen har ställt krav på konkursboet och markägaren på åtgärder för att minimera miljöskadan. Det kommer ställas fler krav på åtgärder när vi får resultaten av de miljötekniska undersökningarna.

Vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt. Vi är lika tydliga med vart det ekonomiska ansvaret ska falla: hos dem som tjänat pengarna på denna verksamhet och de som underlåtit att göra de åtgärder som lagen kräver. Hade detta varit kommunal mark, hade högen varit borta för länge sedan.

Vad gör vi nu för att se till att detta inte kan ske igen? 

Vi vill att detta aldrig ska hända igen. Det handlar inte minst om att lagen måste ändras: Vi har idag en tandlös lagstiftning som gör att en kommun som drabbas av detta inte haft möjlighet att stänga ned verksamheter som utnyttjat kryphål i lagen. Men vi som kommun har nu också ett ansvar att informera andra aktörer och kommuner, hur detta kunde ske och vad man ska göra för att det aldrig ska hända igen. 

Vad gör kommunen för att samma sak inte ska hända på avfallsanläggningen i Kassmyra?

Det pågår ett arbete tillsammans med Räddningstjänsten för att ta fram en åtgärdsplan för att förhindra ett liknande scenario i Kassmyra.

Kommer det göras en extern och av kommunen oberoende uppföljning av branden?

Kommunens krisledningsnämnd har beslutat att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra.

Den ena granskningen avser miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den verksamhet som bedrivits vid avfallsanläggningarna i Kagghamra och Kassmyra. Den andra avser kommunens krishantering i samband med branden i Kagghamra. Vilken aktör som kommer att genomföra de oberoende granskningarna är ännu inte klart. Vi kommer att återkomma med information om detta samt tidsplanen för granskningen så snart detta är fastställt.

Hur samarbetar Botkyrka kommun kringliggande kommuner för att säkerställa att boende i exempelvis Sorunda i Nynäshamns kommun inte glöms bort när konsekvenser för människor och djur utreds?

Vi har en löpande dialog med Nynäshamn och andra Södertörnskommuner för att de ska kunna ha god insyn i våra åtgärder och kunna fatta sina egna beslut. Det gäller både för den akuta hanteringen kring till exempel luftrenare, men vi samarbetar också med dem kring mätningar och provsvar. Detta är också ett ansvar för de myndigheter och andra aktörer vi jobbar med.

Vad händer med högen i Kassmyra?

Kommunen har haft tillsyn enligt miljöbalken på tippen vid Kassmyra under flera år. Läget just nu är följande: Hyresgästen har inte tillåtelse från miljönämnden att köra ut containrar från platsen och får inte hantera något avfall på platsen (sortera, flytta runt mellan containrar och dylikt). Vi är också överens med fastighetsägaren att inget nytt avfall ska köras in till fastigheten. Vi bevakar ärendet och genomför täta besök på platsen för att se att verksamhetsutövaren inte fortsätter hantera eller behandla avfall.

Kommunen har tillsammans med polis och räddningstjänst också genomfört inspektioner på platsen under början av 2021 för att säkerställa att hanteringen av avfall sker enligt lagen, inte minst LSO, som ju handlar om att säkerställa att inte brand uppstår.

Vi vill nu få igång en dialog med hyresgästen för att få dem att förstå att det bästa är att flytta bort alla containrar så fort som möjligt.

I övrigt är det samma som gäller som vid Kagghamra. Hade detta varit kommunal mark, hade vi haft mycket större möjligheter att flytta på avfallet.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: