Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om branden i Kagghamra

Här samlar vi vanliga frågor och svar om branden i Kagghamra. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt.

Påverkan på människor och djur

Hur mycket ryker det från avfallshögen?

Avfallshögen är nu helt täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen. Det kan fortfarande komma obehaglig lukt från högen.

Mer information publiceras löpande på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.

Hur farlig är röken?

Brandrök är alltid farlig för hälsan, i första hand i form av försämring av tidigare sjukdom i luftvägar eller hjärta och kärl. Bedömningen är dock denna påverkan sannolikt inte kommer att ge bestående men för hälsan. 

Vart ska man vända sig för problem med hälsan? 

Om man upplever problem med sin hälsa ska man ringa 1177 alternativt kontakta din vårdcentral. 

Vart ska man vända sig för problem med djur? 

Kommunen får frågor om djuren och påverkan på kort och lång sikt och vi samarbetar därför med Länsstyrelsen och experter på området för att undersöka påverkan på djur och miljö. Om du har frågor som rör djurskydd, till exempel om ventilation, utevistelse, regler kring tillfälliga uppstallningar med mera, är det i första hand till Länsstyrelsen du ska vända dig.

Länsstyrelsen har ansvar för kontroll av djurhållningar. Observera att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller. Vänd dig till veterinär om ditt djur blir sjukt. Kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

På vilket sätt kommer kommunen nu kontrollera vilka konsekvenser för boende och djurens hälsa det blivit i närområdet och i anslutande områden?

Kommunen gör regelbundet mätningar av vatten och luft. Kommunen presenterade den 20 februari resultaten från de första vattenproverna från området omkring brandplatsen i Kagghamra. I den preliminära rapporten med provresultaten finns även rekommendationer till kommunen för åtgärder. Det här är den första delen i ett vidare arbete med vattenfrågan för att minimera miljökonsekvenserna av branden.

Den sammanlagda bilden är att det finns saker att göra, men utifrån den information vi har idag så står vi inte inför någon omfattande påverkan på miljön. Arbetet fortgår och kommunen samarbetar också med länsstyrelsen och andra experter på området för att undersöka påverkan på djur och miljö.

Föroreningar och mätningar

Varför finns det bara två mätstationer och hur är de placerade?

Mätstationerna är utsatta för att fånga upp rök på de platser som har flest boende i området, samt står stationen i Tegelvreten där den vanligaste vindriktningen går. Vi vill med dessa mätstationer se hur mycket partiklar, sot och kväveoxider (samt partikelfilter) som röken innehåller samt hur långt dessa sprider sig. Vår bedömning är att vi inte skulle få nämnvärt mer information med fler stationer, än den information vi får från dessa två stationer.

När kommer rapport från mätningen av flyktiga organiska ämnen?

Botkyrka kommun har mottagit de preliminära analysresultaten av de mätningar som genomförts av det internationella expertteam som särskilt analyserat flyktiga organiska ämnen i röken från branden vid soptippen i Kagghamra. Den skriftliga rapporten väntas komma vecka 9.

Vilka kontroller och åtgärder kommer nu göras i Kagghamraån som är ett vattendrag med höga naturvärden?

Vi har tagit vattenprover i ån och fler prover kommer att tas och eventuella åtgärder kommer att baseras på resultat och analyser från provtagningarna. Både provtagning och analyser görs av en utomstående konsultfirma.

Vi är fortfarande i början av utredningen av påverkan av vattnet i området kring brandplatsen. I de första provtagningarna av vattnet Kagghamraån hittades förhöjda halter av TBT, PAH:er och metaller. Det går dock inte i nuläget att avgöra om det beror på spridning/deposition från branden eller om dessa ämnen kommer från andra källor som till exempel båtbottenfärger eller tidigare verksamheter på fastigheten. Om de kommer från branden bör halterna minska efter att branden släckts.

Nya prover tas i Kagghamraån nu när högen är helt övertäckt, för att kontrollera hur höga halterna är och risken för spridning. I samband med första provtagningen rekommenderades även att ett prov tas uppströms i Kagghamraån, för att säkerställa att de förhöjda halterna inte beror på verksamheter i sjöarna uppströms.

Detta arbete genomförs just nu. Utifrån resultatet från vattenprovtagningarna görs en bedömning över vilka vidare undersökningar som behöver utföras, däribland miljögifter i fisk. I första hand är det konkursboet som ska bekosta dessa fortsatta undersökningar och i andra hand markägaren.

Hur vet vi att vårt dricksvatten inte är otjänligt?

Risken för att vattnet ska förorenas är liten. Grundvattenflödet berör inte några adresser i Botkyrka. Det borde därför inte påverka dricksvattnet.

Kommer det att ske mätningar i marken för att se hur branden påverkar bär och svamp?

I ett första skede så håller vi på att provta vatten och luft. Vi utreder kontinuerligt olika frågor med stöd av expertis för att skapa oss en god kunskap om olika effekter och påverkan. Det är ännu för tidigt att svara på kommande utredningar.

Luftrenare

Vilka hushåll omfattas av erbjudandet att få luftrenare?

De hus som ligger inom tre kilometers radie från brandplatsen erbjuds två luftrenare per hushåll. Läs mer om erbjudandet och vilka adresser som omfattas på denna sida.

Jag har ännu inte hämtat ut luftrenare. Hur får jag tag på den?

Använd gärna vårt formulär för att beställa luftrenare. Du kan också kontakta medborgarcenter på 08‑530 61 00.

Det har slutat ryka från högen, ska jag fortsätta använda luftrenaren?

Rekommendationen är att fortsätta ännu en tid. Gaser beräknas kunna spridas från brandområdet en tid efter det att branden är täckt med sand.

Var i hemmet ska jag placera luftrenaren?

Man bör placera den där man mestadels är. Det viktigaste är förmodligen att ha den med till sovrummet när man går och lägger sig.

Vad behöver jag göra innan jag använder luftrenaren?

  1. Lyft ut luftrenaren försiktigt ur lådan och plastpåsen. Ta bort plasten runt filtret i luftrenaren.
  2. Placera luftrenaren på en plats där underlaget är stabilt, plant och jämnt. Placera enheten minst 30 centimeter från väggar eller möbler (på så sätt säkerställs korrekt luftflöde). Försäkra dig om att enhetens galler inte är blockerade.
  3. Sätt i nätsladdens stickkontakt i vägguttaget (försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer med enhetens märkspänning).

VIKTIGT: Håll luftrenaren i ett fast grepp när du flyttar den.

Försäkringsfrågor

Vem ska man rikta sina försäkrings- och ersättningsanspråk mot? 

Kommunen anser att försäkringsanspråk ska riktas mot det egna försäkringsbolaget. Är man inte nöjd med försäkringsbolagets bedömning kan man kontakta deras kundombudsman för att överklaga beslutet. Är man därefter fortfarande inte nöjd kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. 

Eventuella kostnadsanspråk som inte täcks av den enskildes försäkring ska i första hand riktas mot verksamhetsutövaren, även om bolaget är under rekonstruktion. I andra hand riktas anspråk mot markägaren.  

Har kommunen tecknat en ansvarsförsäkring som kommer täcka kostnader på kort och lång skikt för boende i närområdet och anslutande områden, inklusive i Nynäshamns kommun?

Botkyrka kommuns och Nynäshamns kommun har liknande ansvarsförsäkringar. Dessa ansvarsförsäkringar har samma villkor och regler. Men det är i första hand företaget och konkursboet som ansvarar för att ta hand om sin hög och med det även deras eventuella försäkringbolag. Därefter är det markägarens och dennes eventuella försäkringsbolags ansvar.

Botkyrka kommun ställer upp och hjälper med rådgivning och vägledning i försäkringsfrågor för att skadelidande medborgare kunna använda sina egna försäkringar optimalt.

Handlingsplan och uppföljning

Vad har vi för handlingsplan och uppföljning nu och efter det att branden är släckt?

Vår plan nu är att vi ska ha en väl fungerande ordning när Räddningstjänsten lämnar över ansvaret för högen. Till att börja med är det viktigt att undersöka om högen faktiskt går att flytta eller om det fortfarande pågår förbränning inne i högen.

Vi genomför även inledande miljötekniska undersökningar av hur mark och vatten påverkats och påverkas av branden i avfallshögen. Därför genomför vi provtagningar av grundvatten i sex punkter samt provtagning av ytvatten och tar markprover. Vi behöver mer information om vilka ämnen som kan läcka ut från högen och hur stora risker för spridning det är.

Det kommer behöva utföras fler provtagningar och analyser innan vi exakt vet hur stor miljöpåverkan avfallshögen har på miljön.

Vem ansvarar för att högen forslas bort?

Det är viktigt att ansvarstrappan fortsatt följs, dvs det är företaget och konkursboet som i första hand ansvarar för att ta hand om sin hög. Därefter är det markägarens ansvar.

Kommunen har ställt krav på konkursboet och markägaren på åtgärder för att minimera miljöskadan. Det kommer ställas fler krav på åtgärder när vi får resultaten av de miljötekniska undersökningarna.

Vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt. Vi är lika tydliga med vart det ekonomiska ansvaret ska falla: hos dem som tjänat pengarna på denna verksamhet och de som underlåtit att göra de åtgärder som lagen kräver. Hade detta varit kommunal mark, hade högen varit borta för länge sedan.

Vad gör vi nu för att se till att detta inte kan ske igen? 

Vi vill att detta aldrig ska hända igen. Det handlar inte minst om att lagen måste ändras: Vi har idag en tandlös lagstiftning som gör att en kommun som drabbas av detta inte haft möjlighet att stänga ned verksamheter som utnyttjat kryphål i lagen. Men vi som kommun har nu också ett ansvar att informera andra aktörer och kommuner, hur detta kunde ske och vad man ska göra för att det aldrig ska hända igen. 

Vad gör kommunen för att samma sak inte ska hända på avfallsanläggningen i Kassmyra?

Det pågår ett arbete tillsammans med Räddningstjänsten för att ta fram en åtgärdsplan för att förhindra ett liknande scenario i Kassmyra.

Kommer det göras en extern och av kommunen oberoende uppföljning av branden?

Ja, en extern utredning kommer att genomföras. Mer information kommer inom kort.

Hur samarbetar Botkyrka kommun kringliggande kommuner för att säkerställa att boende i exempelvis Sorunda i Nynäshamns kommun inte glöms bort när konsekvenser för människor och djur utreds?

Vi har en löpande dialog med Nynäshamn och andra Södertörnskommuner för att de ska kunna ha god insyn i våra åtgärder och kunna fatta sina egna beslut. Det gäller både för den akuta hanteringen kring till exempel luftrenare, men vi samarbetar också med dem kring mätningar och provsvar. Detta är också ett ansvar för de myndigheter och andra aktörer vi jobbar med.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: