Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om branden i Kagghamra

Här samlar vi vanliga frågor och svar om branden i Kagghamra. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt.

Föroreningar och mätningar

Kan jag bada i Kaggfjärden?

Du ska kunna bada i vattnet utifrån våra tester. Generellt var halterna av föroreningar låga i Kaggfjärden och inget som hindrar att man badar i vattnet pga av branden. Normalt sett bedöms badvattnets kvalitet utifrån mikrobiologiska parametrar. Några sådana har inte provtagits i Kaggfjärden i samband med branden men det finns inte skäl att anta att branden skulle ha påverkat fjärdens innehåll av exempelvis bakterier. Botkyrka kommun tar mikrobiologiska prover vid de kommunala badplatserna och Kaggfjärden är allmänt vatten.

Vid första provtagningstillfället, under brandskedet, uppmättes förhöjda PAH-halter (ämnen som bildas vid förbränning av organiskt material) i Kaggfjärden och Kagghamraån, men inte under den andra provtagningstillfället när branden var släckt. PAH:erna kom med största sannolikhet från röken och när den upphörde, så upphörde även spridningen av PAH. Man upptäckte även förhöjda halter av tributyltenn (TBT) och monobutyltenn (MBT) i Kagghamraån och Kaggfjärden. Det visade sig dock att i Kagghamraån var källan till TBT inte branden utan sannolikt från uppströms liggande sjöar. TBT användes tidigare i båtbottenfärger. I Kaggfjärden är sannolikt källan båtar och båthamnar i området.

Sannolikt har det hittills varit en mycket liten spridning av förorenat vatten till Kagghamraån och Kaggfjärden. Detta pga av att det varit mycket varmt under branden och att högen är fortfarande varm, vilket innebär att nederbörd som faller på högen avdunstar istället för att infiltrera genom högen och rinna ut i grundvatten eller till ytvatten.

Hur mycket ryker det från avfallshögen?

Avfallshögen är helt täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen. Det kan fortfarande komma obehaglig lukt från högen.

Mer information publiceras löpande på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.

Vart ska man vända sig för problem med hälsan? 

Om man upplever problem med sin hälsa ska man ringa 1177 alternativt kontakta din vårdcentral. 

Varför finns det bara två mätstationer och hur är de placerade?

Mätstationerna är utsatta för att fånga upp rök på de platser som har flest boende i området, samt står stationen i Tegelvreten där den vanligaste vindriktningen går. Vi vill med dessa mätstationer se hur mycket partiklar, sot och kväveoxider (samt partikelfilter) som röken innehåller samt hur långt dessa sprider sig. Vår bedömning är att vi inte skulle få nämnvärt mer information med fler stationer, än den information vi får från dessa två stationer.

Hur vet vi att vårt dricksvatten inte är otjänligt?

Risken för att vattnet ska förorenas är liten. Grundvattenflödet berör inte några adresser i Botkyrka. Det borde därför inte påverka dricksvattnet i enskilda brunnar. Är du ansluten till det kommunala dricksvattennätet kommer ditt vatten från Mälaren via Norsborgs vattenverk.

Vad är det för skillnad mellan grundvatten och dricksvatten?

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom marken (infiltration) och sjunker neråt (perkolation).

Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav. Både grundvatten och ytvatten som tas om hand på rätt sätt ger utmärkt dricksvatten.

Kommer det att ske mätningar i marken för att se hur branden påverkar bär och svamp?

Vi utreder kontinuerligt olika frågor med stöd av expertis för att skapa oss en god kunskap om olika effekter och påverkan. Prover har tagits på jord och växtlighet i närheten av brandplatsen och de uppmätta halter ligger med god marginal under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Riktvärdena är framtagna för att barn och vuxna ska kunna bo i området utan att utsättas för en negativ hälsopåverkan. Utifrån de resultat vi har innebär det att du kan äta bär och frukt och egenodlade växter som inte har legat under direkt rökpåverkan men som nu växer i området. Två rapporter med resultat från markprover finns publicerade.

Djur, djurhållning, grödor och växter

Vem ska jag vända mig till med frågor om djurhållning?

Länsstyrelsen kan svara om du har några frågor som rör djurskydd, till exempel om ventilation, utevistelse, tillfälliga uppstallningar med mera. Observera dock att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller.

Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Ett parallellt arbete har inletts med att utreda roller och ansvar. Förutom expertis är den provtagning som görs i området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

Mejla en djurskyddsfråga till Länsstyrelsen

Hur vet jag om det är tryggt för mina djur att beta i området nära brandplatsen?

Enligt Erik Nordkvist, foderexpert och forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), visar de mätresultat som hittills har redovisats inte på någon större risk för allvarlig påverkan på djur och fodergrödor. Men kompletterande provtagningar bör göras såsom markprover och prov på växande gröda.

Kompletterande provtagningar planeras därför att genomföras under slutet av april och maj månad i förebyggande syfte för att kunna verifiera de preliminära resultaten och antagandena.

När provsvaren är analyserade och klara kommer rekommendationer och svar på frågor att kunna ges. De publiceras då på denna webbplats och på Länsstyrelsens webbplats.

Hur täcker man kostnader som har uppstått? T.ex. veterinärkostnader eller kostnader för att transportera djur till andra platser?

Om du har frågor om merkostnader för hantering av djur ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Då det inte har beslutats om evakuering är det djurägaren som bedömer om flytt av djuret behövs. Djurägaren själv ansvarar för eventuella transportkostnader.

Det är djurägarens ansvar att ta sitt/sina djur till veterinär om denne misstänker att ett djur är sjukt eller lider av ohälsa. Kontakta försäkringsbolaget gällande kostnader i samband med besöket.

Hur påverkas havsöringarna som leker i Kagghamraån?

Länsstyrelsens bedömning är att Kagghamraån och fiskbeståndet (bl.a. havsöring) inte är direkt påverkat av branden på kort sikt och därför följer vi upp frågan över tid. Om det förekommit avrinning från området har avrinningen varit långt ner i åsystemet och inte påverkat själva ån. Eventuell avrinning från branden har runnit ut långt ned i vattendraget och därmed inte påverkat själva ån, annat än mynningsområdet.

Kan man äta bär och frukter på mark som legat under rökpåverkan?

När det gäller svar som hör ihop med jordprover är det alltid viktigt att skilja på jord/mark i och i direkt anslutning till avfallshögen och påverkan på jord och mark en bit ifrån avfallshögen.

De analyser på jord en bit ifrån avfallshögen som genomförts hittills visar inte på någon tydlig förhöjning av föroreningshalter från brandröken.

Uppmätta halter ligger med god marginal under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Riktvärdena är framtagna för att barn och vuxna ska kunna bo i området utan att utsättas för en negativ hälsopåverkan. Utifrån de resultat vi har innebär det att du kan äta bär och frukt och egenodlade växter som inte har legat under direkt rökpåverkan men som nu växer i området.

Luftrenare

Vilka hushåll omfattas av erbjudandet att få luftrenare?

De hus som ligger inom tre kilometers radie från brandplatsen erbjöds två luftrenare per hushåll. Läs mer om erbjudandet och vilka adresser som omfattas på denna sida.

Det har slutat ryka från högen, ska jag fortsätta använda luftrenaren?

Botkyrka kommun tillhandahöll luftrenare till boende inom 3 kilometers radie från brandplatsen, i samband med branden vid Kagghamra. Enligt Centrum för miljömedicin och professor Tom Bellander, kan nu de som bor på mer än 1 kilometers avstånd från brandplatsen i Kagghamra stänga av sina luftrenare. Man bör dock behålla dem i sin ägo, om läget mot förmodan skulle försämras och nytt behov uppstår. Nya luftrenare kommer inte att distribueras till hushåll som väljer att göra sig av med de luftrenare de mottagit tidigare.

Botkyrka kommun har löpande haft en dialog med Centrum för miljömedicin och professor Tom Bellander och det var på hans rekommendation kommunen beslöt att köpa in luftrenare. Bedömningen är nu (4 maj) att de som bor inom en kilometers radie från brandplatsen, som en försiktighetsåtgärd, bör fortsätta använda luftrenare. Kommunen kommer att utföra ytterligare mätningar av luften och publicerar information på hemsidan allteftersom vi får den.

Var i hemmet ska jag placera luftrenaren?

Man bör placera den där man mestadels är. Det viktigaste är förmodligen att ha den med till sovrummet när man går och lägger sig.

Vad behöver jag göra innan jag använder luftrenaren?

  1. Lyft ut luftrenaren försiktigt ur lådan och plastpåsen. Ta bort plasten runt filtret i luftrenaren.
  2. Placera luftrenaren på en plats där underlaget är stabilt, plant och jämnt. Placera enheten minst 30 centimeter från väggar eller möbler (på så sätt säkerställs korrekt luftflöde). Försäkra dig om att enhetens galler inte är blockerade.
  3. Sätt i nätsladdens stickkontakt i vägguttaget (försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer med enhetens märkspänning).

VIKTIGT: Håll luftrenaren i ett fast grepp när du flyttar den.

Försäkringsfrågor

Vem ska man rikta sina försäkrings- och ersättningsanspråk mot? 

Kommunen anser att försäkringsanspråk ska riktas mot det egna försäkringsbolaget. Är man inte nöjd med försäkringsbolagets bedömning kan man kontakta deras kundombudsman för att överklaga beslutet. Är man därefter fortfarande inte nöjd kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. 

Eventuella kostnadsanspråk som inte täcks av den enskildes försäkring ska i första hand riktas mot verksamhetsutövaren, även om bolaget är under rekonstruktion. I andra hand riktas anspråk mot markägaren.  

Har kommunen tecknat en ansvarsförsäkring som kommer täcka kostnader på kort och lång skikt för boende i närområdet och anslutande områden, inklusive i Nynäshamns kommun?

Botkyrka kommuns och Nynäshamns kommun har liknande ansvarsförsäkringar. Dessa ansvarsförsäkringar har samma villkor och regler. Men det är i första hand företaget och konkursboet som ansvarar för att ta hand om sin hög och med det även deras eventuella försäkringbolag. Därefter är det markägarens och dennes eventuella försäkringsbolags ansvar.

Botkyrka kommun ställer upp och hjälper med rådgivning och vägledning i försäkringsfrågor för att skadelidande medborgare kunna använda sina egna försäkringar optimalt.

Handlingsplan och uppföljning

Stämmer det att 100 000 ton skräp förvaras i högen i Kagghamra?

Nej, det gör det inte. Det är en uppgift som förekommit i media. Exakt var den kommer ifrån vet inte Botkyrka kommun. Verksamheten NMT Think Pink AB har under cirka 15 år haft en verksamhet med syfte att mellanlagra mer än 1 000 ton och högst 10 000 ton avfall på platsen. Kommunen har bedrivit en aktiv och regelbunden tillsyn på verksamheten genom åren, men avfallshanteringen har vuxit och mängden avfall har ökat från den ursprungliga anmälan. Men siffran 100 000 ton är inte korrekt enligt de mätningar som kommun gjort, utan enligt dem förvarades 10 000 ton (beräknat utifrån en avfallskvot om 0,225 ton per kubikmeter) i Kagghamra under 2020 då företaget gick i konkurs.

Vem ansvarar för att högen forslas bort?

Det är viktigt att ansvarstrappan fortsatt följs, dvs det är företaget och konkursboet som i första hand ansvarar för att ta hand om sin hög. Därefter är det markägarens ansvar.

Kommunen har ställt krav på konkursboet och markägaren på åtgärder för att minimera miljöskadan. Det kommer ställas fler krav på åtgärder när vi får resultaten av de miljötekniska undersökningarna.

Vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt. Vi är lika tydliga med vart det ekonomiska ansvaret ska falla: hos dem som tjänat pengarna på denna verksamhet och de som underlåtit att göra de åtgärder som lagen kräver. Hade detta varit kommunal mark, hade högen varit borta för länge sedan.

Vad gör vi nu för att se till att detta inte kan ske igen? 

Vi vill att detta aldrig ska hända igen. Det handlar inte minst om att lagen måste ändras: Vi har idag en tandlös lagstiftning som gör att en kommun som drabbas av detta inte haft möjlighet att stänga ned verksamheter som utnyttjat kryphål i lagen. Men vi som kommun har nu också ett ansvar att informera andra aktörer och kommuner, hur detta kunde ske och vad man ska göra för att det aldrig ska hända igen. 

Vad gör kommunen för att samma sak inte ska hända på avfallsanläggningen i Kassmyra?

Det pågår ett arbete tillsammans med Räddningstjänsten för att ta fram en åtgärdsplan för att förhindra ett liknande scenario i Kassmyra.

Kommer det göras en extern och av kommunen oberoende uppföljning av branden?

Kommunens krisledningsnämnd har beslutat att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra.

Den ena granskningen avser miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den verksamhet som bedrivits vid avfallsanläggningarna i Kagghamra och Kassmyra. Den andra avser kommunens krishantering i samband med branden i Kagghamra. Vilken aktör som kommer att genomföra de oberoende granskningarna är ännu inte klart. Vi kommer att återkomma med information om detta samt tidsplanen för granskningen så snart detta är fastställt.

Hur samarbetar Botkyrka kommun kringliggande kommuner för att säkerställa att boende i exempelvis Sorunda i Nynäshamns kommun inte glöms bort när konsekvenser för människor och djur utreds?

Vi har en löpande dialog med Nynäshamn och andra Södertörnskommuner för att de ska kunna ha god insyn i våra åtgärder och kunna fatta sina egna beslut. Det gäller både för den akuta hanteringen kring till exempel luftrenare, men vi samarbetar också med dem kring mätningar och provsvar. Detta är också ett ansvar för de myndigheter och andra aktörer vi jobbar med.

Vad händer med högen i Kassmyra?

Här hittar du mer information om kommunens hantering av avfallsanläggningen i Kassmyra.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: