Öppna mobilmenyn

Föroreningar i mark och vatten

Rapport om beräkningar av nedfall på marken

Här finns resultat från tidigare mätningar av mark och vatten

Rapport från Liljemark Consulting

Nedan följer en sammanfattning av rapporten Kagghamra avfallsbrand – utredning av föroreningssituationen och förslag på vidare hantering från Liljemark Consulting. Sammanfattningen behandlar den del av rapporten om omfattar föroreningsundersökningen (den del av rapporten som behandlar förslag på vidare hantering ingår inte i denna sammanfattning).

Rapporten bygger på provtagningar som i huvudsak utfördes 2–3 mars och var uppföljande provtagningar av de som utfördes i januari. Utöver de provtagningar som gjordes i januari har:

  • Sex nya grundvattenrör har slagits. Dels på grund av att de gamla var skadade och dels beroende på att det tidigare inte fanns några grundvattenrör som gick tillräckligt djupt för att ta prover under lerlagret i det djupare liggande grundvattnet (grundvattenförekomsten Rosenhill-Lilla Ström).
  • Ytterligare en provpunkt av ytvatten i Kagghamraån har lagts till som ligger längre uppströms och som bedöms vara opåverkad av branden.
  • Jordprover har tagits över två större områden; i en beteshage i Söderängstorp SSV om brandplatsen och på en åker en km norr om brandplatsen.
  • Temperaturmätningar i brandhögen, genom att två stålrör stuckits ned i högen.

Här finns hela rapporten från Liljemark ConsultingPDF

Se även förklaringar till riktvärden längs ned på denna sida

Resultat

Ytvatten Kagghamraån

Analysresultaten visar att inga av de analyserade metallerna återfinns i halter över Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden eller bedömningsgrunder. Undantaget är arsenikhalten i prov taget ca 1 km uppströms brandplatsen, som eventuellt är något förhöjd. Osäkerheten beror på att bakgrundshalten för arsenik är inte känd för vattnet i området. Inga förhöjda halter petroleumkolväten eller PAHer har påvisats (alla resultat under laboratoriets rapporteringsgräns). Tennorganiska föreningar MBT (monobutyltenn) har påvisats i samtliga prover i halter över laboratoriets rapporteringsgräns. Uppmätt halt var högst i ca 1 km uppströms brandområdet. Inga halter av TBT påvisats över analysens rapporteringsgräns påvisats.

För Kagghamraån visades ungefär samma metallhalter vid denna som vid tidigare provtagning (Liljemark Consulting, 2021). PAH-analyserna visade inga halter över rapporteringsgräns vid denna provtagningsomgång i motsats till tidigare genomförd provtagning, då halter över rapporteringsgräns påvisades. Vid nuvarande provtagning påvisades förhöjda halter MBT som är en nedbrytningsprodukt av TBT. Vid tidigare genomförd provtagning påvisades förhöjda halter TBT men inte MBT. MBT påvisas i högst halt i en provpunkt som ligger uppströms och längst bort från avfallshögen. Föroreningarna TBT och MBT bedöms därför härstamma från sjöarna uppströms Kagghamra.

Ytvatten Kaggfjärden

De uppmätta metallhalterna var generellt låga. Inga förhöjda halter petroleumkolväten påvisades. De uppmätta PAH-halterna är under aktuella riktvärden alternativt under laboratoriets rapporteringsgräns. Prover tagna i Kaggfjärden visar på lägre metall- och PAH-halter jämfört med provtagningen som genomfördes i januari 2021 (Liljemark Consulting, 2021).

Jord

Analysresultat från de två samlingsprover på jord med avseende på metaller och PAH visade inte på några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).

Analysresultat från sediment/jord i diket visade på dioxinhalter på 2,2 ng/kg Ts, vilket är ca en tiondel av riktvärdet för KM.

Dricksvatten från brunn

Ingen påverkan från branden på vattnet i brunnen i Tegelvreten har påvisats.

Grundvatten

Resultaten visade på generellt låga metallhalter i grundvattnet. Undantaget var arsenik i ett djupt rör väster om brandplatsen som påvisades i hög halt, och en mycket hög halt nickel och mangan som påvisades i ett ytligt rör norr om brandplatsen. Eftersom dessa halter endast uppmättes lokalt i enskilda rör bedöms de inte indikera något generellt problem i nuläget.

Petroleumkolväten, oljeindex: Xylener har påvisats i halter över rapporteringsgränsen i två ytliga rör; i norr och i väst samt i ett djupt rör i väst. I det norra ytliga röret påvisades även toluen i halter över rapporteringsgränsen. Påvisade halter ligger dock minst en tiopotens under aktuella riktvärden.

PAH:n naftalen har påvisats i halter över rapporteringsgränsen i tre grundvattenrör; ett ytligt i norr och ett i väst samt ett djupt i väst. Påvisade halter ligger långt under aktuella riktvärden.

Inga halter tennorganiska föreningar över analysens rapporteringsgräns har påvisats.

Dioxiner och furaner har analyserats i två ytliga och ett djupt rör. I ett ytligt rör i väster uppmättes förhöjda halter dioxiner. Halterna var över holländska ”Indicative Level for severe contamination”. I övriga prover var halterna under laboratoriets rapproteringsgräns.

PCB analyserades i prover från två grundvattenrör. Alla resultat var under laboratoriets rapporteringsgräns.

I två ytliga grundvattenrör, ett i norr och ett i väster har vissa PFAS-ämnen påvisats över rapporteringsgränsen, halterna är högst i det västligt belägna röret. Påvisade halter är dock under aktuella riktvärden. Inga PFAS-halter över rapporteringsgränsen har påvisats i de två djupa grundvattenrören.

Bromerade flamskyddsmedel har analyserats i ett ytligt rör i väst och djupare rör i öst. Analysresultat över laboratoriets rapporteringsgränser påvisades endast i det ytliga röret, där halter av deca-BDE påvisades. Det finns inga riktvärden för bromerade flamskyddsmedel i grundvatten att jämföra med.

Sammanfattningsvis visar resultaten på att viss föroreningsspridning sannolikt sker från avfallshögen till markvatten/ytligt grundvatten. Lakvatten från avfallshögen bedöms huvudsakligen strömma väster- och norrut. Detta antagande grundas på den dåliga tillrinningen i det södra ytliga grundvattenröret, samt då dioxinhalterna där är låga jämfört med det västra ytliga röret där dessa är förhöjda. Ingen föroreningsspridning har påvisats i det djupa grundvattnet öster om upplaget, och endast en liten påverkan (något förhöjda halter xylener och PAH-L) kan ses i det djupa västra röret.

Bedömningen är att viss påverkan på ytligt grundvatten/markvatten kan förekomma framför allt väster och norr om avfallshögen. Ingen påverkan ses i dagsläget på Kagghamraån onch Kaggfjärden. Ingen påverkan till följd av branden ses heller i provtagen ytlig jord norr och söder om branden samt i den provtagna brunnen.

Förklaringar till riktvärden

Förklaringar till riktvärden som nämns i sammanfattningen och rapporten:

När det gäller riktvärden som nämns i sammanfattningen jämförs resultaten av ytvattenproverna med Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för särskilt förorenade områden.

När det gäller riktvärdena för grundvattenproverna jämförs dessa med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Bedömningen av PAH, bensen samt alifater och aromater i grundvatten har jämförts med Svenska Petroleuminstitutets riktvärden vid efterbehandling av förorenade bensinstationer. Jämförelser har även gjorts av grundvattnet mot Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dioxinhalten i grundvatten har jämförts med holländska riktvärden eftersom sådana saknas för grundvatten i Sverige.

Att ett prov är under rapporteringsgräns innebär att halterna är så låga (eller obefintliga) att laboratoriet inte har kunnat analysera dem.

Beräkningar av nedfall på marken

Sammanfattning av SLB:s rapport 21:2021 Beräkningar av deposition på marken av olika ämnen i brandröken vid Kagghamra.

Rapporten är framtagen för att ligga till grund för ytterligare provtagningar av ytlig jord samt växande gröda. Den visar att blyhalterna i luften från branden under de värsta dygnen med råge underskrider gränsvärdet (0,5 μg/m3). Det mesta av nedfallet på marken har skett intill brandområdet, inom 500 meter från branden. Rapporten bygger på vissa antaganden och det finns osäkerheter.

De tidigare provtagningarna av mark i Tegelvreten, Söderängstorp och intill brandplatsen har inte visat på några förhöjda halter av föroreningar i ytlig jord.

Ta del av hela rapporten härPDF

Bakgrund

SLB-analys har på uppdrag av Botkyrka kommun utfört beräkningar av nedfall av partiklar PM2,5, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och bly, från brandröken i Kagghamra.

Rapporten

I beräkningarna har mätresultat använts från luftmätningsstationerna i Söderängstorp och Tegelvreten. Vid luftmätningsstationerna skedde kontinuerliga mätningar av partiklar (PM2.5, PM10), sot (BC), kväveoxider (NO+NO2) samt provtagning av partiklar på dygnsfilter för vidare analys på laboratorium (tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten, PAH). PAH-halterna och halterna av bly var förhöjda jämfört med övriga metaller, varför dessa ämnen valdes ut.

Beräkningarna bygger på ett flertal antaganden. Ett är att röken från branden, som pågick mellan 18 december 2020 till 19 februari 2021, hela tiden innehöll lika mycket av de förorenande ämnena. Beräkningarna avser så kallad torrdeposition, det vill säga inte föroreningar som tvättats ut av nederbörd. Vinddata från en mast i Högdalen och en i Botkyrka har använts för spridningsberäkningarna.

Partikelhalterna har beräknats och genom att anta att relationen mellan totala partikelhalten i röken och olika ämnen är konstant kunde halter och deposition av olika ämnen beräknas. Utifrån beräknade partikelhalter och deposition gick det därför att beräkna motsvarande mängder av bly och summan av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som analyserats vid Söderängstorp och Tegelvreten.

Luft

De genomsnittliga haltbidragen av PM2,5 har sjunkit med en faktor 10 på ca 1–2 km avstånd från branden. Något förhöjda halter syns i luften någon kilometer nordost och nordväst om branden. I övrigt sjunker haltbidragen i ungefär samma utsträckning i olika riktningar från branden. När man räknar om PM2.5-halterna till blyhalter i luft under de värsta dygnen så kan man konstatera att de genomsnittliga bidragen från branden till blyhalterna underskrider med råge gränsvärdet (0,5 μg/m3) i hela området, utom precis intill branden. De maximala andelarna bly i PM2.5 vid Kagghamra var cirka 30 gånger högre än i bakgrundsluften och de maximala andelarna PAH i PM2.5 vid Kagghamra var cirka 1,6 gånger högre än i bakgrundsluften.

Nedfall på marken

Beräkningarna visade att den mesta av depositionen skett intill brandområdet, inom 500 m från branden. Den geografiska variationen i depositionen av bly och PAH på markytor är i stort densamma som för haltbidragen av partiklar. Närmast branden deponerades >0,2 mg PAH/m2 och >1,0 mg bly/m2. Depositionen på öppen mark är något högre på öppna ytor norr om branden jämfört med marken söder om branden. Speciellt i nordost och nordväst. Depositionen av bly och PAH avtar snabbare med avståndet från branden jämfört med partikelhalterna.

Kommentar

Beräkningarna innebär ett flertal antaganden och innehåller osäkerheter, men ger en bild av var vi har den högsta föroreningsbelastningen från röken. Beräkningarna planeras att ligga till grund för ytterligare provtagningar av ytlig jord samt växande gröda. De tidigare provtagningarna av mark i Tegelvreten, Söderängstorp och intill brandplatsen har inte visat på några förhöjda halter av föroreningar i ytlig jord.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: