Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Föroreningar i mark och vatten

Kommunen har sedan ett tidigt skede av branden gjort ett flertal mätningar av mark och vatten i området runt Kagghamra. Vi kommer att fortsätta våra mätningar för att följa upp vilka konsekvenser branden får på miljön.

Utredning av dräneringsrör från brandplatsen i Kagghamra

31 januari. Under hösten 2021 upptäcktes ett dräneringsrör som mynnade i Kagghamraån. Vidare undersökning visade att röret med största sannolikhet innehöll lakvatten från avfallshögen. Prover togs på dräneringsvattnet för miljögifter såsom metaller, petroleumkolväten, PAH, dioxiner och PFAS. Prover för att upptäcka PFAS togs även på grundvatten och dagvatten i områdets närhet.

Vatten från dräneringsrör

Notis: Bedömning av PFAS-halter görs utifrån de riktvärden som beslutats av Statens Geotekniska Undersökning (SGU).

Analyserna från dräneringsröret påvisade:

 • Höga halter av PFAS (5,7 resp. 7,3 µg PFAS11/l)
 • Förhöjda halter av metallerna mangan, nickel, magnesium, natrium och kalium jämfört med tidigare tagna ytvattenprover
 • Halter av bensen, etylbensen, xylener samt PAH-L och PAH-M under riktvärdena.
 • Dioxiner under riktvärdena.

Rening av vattnet från dräneringsröret

Då mätningarna i dräneringsröret påvisade höga halter av PFAS gjordes bedömningen att dräneringsvattnet behövde tas om hand. Strax innan jul upprättandes en reningsanläggning som samlar upp och renar dräneringsvattnet. Det renade vattnet släpps sedan ut i Kagghamraån.

Provtagning av utgående vatten från vattenreningen visar att:

 • Reningsanläggningen fungerar som den ska. De första provtagningarna av dräneringsvatten som passerat reningsanläggningen uppvisar inga halter av PFAS över gränsvärdena.
 • Kolfiltret i reningsanläggningen avlägsnar även vissa andra föroreningar.

Grundvatten- och dagvattenprovtagning

Grundvattenprovtagning i alla befintliga grundvattenrör genomfördes den 25 november 2021. Utöver provtagning av grundvattnet togs även ett prov på vatten som rinner ner för vägen direkt söder om avfallshögen, då det konstaterats att detta område oftast är blött.

 • Grundvattenproverna visa låga halter av PFAS. Nivåer under riktvärdena. Provet från vatten på vägen påvisade höga halter av PFAS-11 (1,24 ug/l).

Nästa steg

Efter möte med bl.a. SGI har kommunen handlat upp Framtagande av provtagningsplan för undersökning av lakvattensituationen från Kagghamra avfallshög. Provtagningsplanen ska bl.a. närmare utreda geologin och hydrologin i området samt föroreningsmängder som sprids. Planen ska ligga till grund för hur resterande lakvatten ska hanteras.

Här kan du läsa Liljemarks rapport i sin helhet Pdf, 7.6 MB.

Låga koncentrationer av miljögifter i Kaggfjärden

12 juli. Badvattnet i Kaggfjärden har provtagits på två ställen, vilket redovisas i en ny rapport. Det man analyserat är metallhalter, dioxiner och PAHer. Man har också mätt bakteriehalter. Uppmätta halter av dioxiner, PAHer och bakterier låg alla under laboratoriets rapporteringsgräns.
Metallhalterna för vilka det fanns gränsvärden var generellt låga, men alla metallanalyser kunde inte jämföras med aktuella gränsvärden. Det bedöms dock inte föreligga några metallhalter i vattnet som kan innebära några hälsorisker vid bad.

Utifrån nu genomförda analyser bedöms det inte föreligga några risker med att bada på de båda undersökta badplatserna.

Rapport från Liljemark Consulting "Kagghamra - Provtagning av badvatten" Pdf, 5.9 MB.

Grundvattenprover visar generellt goda värden

Resultaten från grundvattenprover från Kagghamra visar fortsatt på vissa förhöjda föroreningshalter i det ytliga grundvattnet, enligt en rapport från den 19 juni. Bland annat uppmättes höga halter av mangan och nickel. Dock är det från det djupa grundvattnet som dricksvatten tas från och det djupare grundvattnet innehåller inte några föroreningshalter som ligger över gränsvärdena för tjänligt dricksvatten. Kommunen kommer fortsätta ta vattenprover för att kontrollera föroreningssituationen i grundvattnet. Allt kommunalt vatten kommer dock från Mälaren via Norsborgs vattenverk.

Botkyrka kommun har beslutat att fortsätta provtagningen av lakvatten från avfallshögen i Kagghamra. Totalt har sex grundvattenrör placerats runt högen. Fyra rör som når ned till det ytliga grundvattnet och två rör som når ner till det djupare grundvattnet. Den första provtagningen genomfördes i mars och den senaste som nu rapporteras genomfördes den 28 maj strax efter de kraftiga regn som föll över Botkyrka med ca 80 mm regn under kort tid.

Kommunen genomför även mätning av temperaturen i högen två gånger per vecka i två punkter. Dessa visar att temperaturen sjunker linjärt med ca 0,5-0,8 grader per vecka. Vid det aktuella provtagningstillfället var temperaturen ca 71 grader i högen vilket innebär att en stor del av regnvattnet förångas inne i högen och inte läcker ut till grundvattnet. Kommunen har kunskap om att det finns risk för att avfall kan påverka grundvattnet negativt och eftersom det pågår en pyrolys inne i högen så sker en förbränning som troligtvis innebär att miljö- och hälsoskadliga ämnen bildas som kan laka ut med regnvatten. Därför tar kommunen ansvar och genomför provtagningar för att kunna bedöma om skyddsåtgärder behöver utföras för att minimera riskerna för utsläpp av skadliga ämnen till vattenmiljön.

Analyserna från provtagningarna den 28 maj 2021 visar på fortsatt mycket höga halter av mangan och nickel där mangan är högre än vid tidigare provtagning och nickel lägre än vid tidigare provtagning. Mangan- och nickelhalten ligger över Livsmedelverkets gränsvärde för dricksvatten i det ytliga grundvattnet.

Arsenik har fortsatt hög halt men halterna är lägre än vid tidigare provtagning. Halten arsenik ligger under Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten.

Halterna av PAH:er har sjunkit förutom halten av tyngre alifater i ett av rören som provtagits på det ytliga grundvattnet. Halterna av xylen och toluen har sjunkit under rapporteringsgränsen.

Halterna av dioxiner är lägre än vid provtagningen i mars och har sjunkit under rapporteringsgränsen för analysmetoden.

Halterna av PFAS analyserades i två rör och i ett av detta överskreds halten summa 7 och summa 11 aktuella riktvärden. Provet togs i ytliga grundvattnet.

Kommunen kommer fortsätta ta prover och följa utvecklingen för lakvatten i Kagghamra. Provtagning av metaller, dioxiner och PAH:er genomförs även på två punkter i Kaggfjärden för att se om någon av dessa ämnen lakar ut från det ytliga grundvattnet. Eftersom flera av de metaller som provtas finns naturligt i jordskorpan kommer det behövas fler provtagningar för att se den naturliga halten och vilken påverkan avfallshögen har på grundvattnet i området.

Rapport från Liljemark Consulting "Kagghamra Provtagning av grundvatten" Pdf, 6.8 MB.

Analysresultat för jord- och växter i Kagghamra ligger under gränsvärden

Analysresultat från alla jordprover visar att de ligger under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), enligt en rapport från den 18 juni. Alla halter PAHer och dioxiner var under laboratoriets rapproteringsgräns. Även samtliga prover för växter som används för livsmedel och djurfoder underskrider befintliga gränsvärden. För PAHer finns inga gränsvärden för foder.

Botkyrka kommun har beslutat att genomföra provtagning av mark och vegetation i anslutning till avfallshögen i Kagghamra. Provtagningen genomfördes den 10 maj 2021. Provtagning genomfördes av jord på åtta olika ytor samt provtagning av växter på sju av dessa. Ytorna valdes ut utifrån rökspridningsberäkningar som SLB analys har tagit fram åt kommunen som baserades på vindriktningen under tiden som det rykte från avfallshögen. Provtagningspunkterna valdes i punkter i direkt angränsande områden och områden lite längre bort för att se hur långt föroreningarna transporterades med rök och aska.

Vid valet av provtagningsområden beaktades också uttalanden om rökspridning från boende. En referensyta valdes för att kontrollera skillnaderna i föroreningshalter i ytjord jämfört med underliggande jord i områden som inte bedöms ha påverkats av branden. Detta för att undersöka hur annat nedfall till följd av t ex vägar etc kan påverka ytlig jord. Två av de undersökta områdena används som hagar för betesdjur, fyra som åkrar för spannmål och ytterligare två är slåtterängar

Undersökningen har inte visat på ökad föroreningsbelastning i ytlig jord i områden kring brandområdet i Kagghamra. Provtagna växter visar inte heller föroreningshalter över aktuella gränsvärden i de fall gränsvärden finns. Analysresultaten av växterna visar inte heller på några större skillnader i föroreningshalter mellan de olika ställen där prover tagits med ett undantag för PAHer som påvisats i något högre halt på en provtagningspunkt strax norr om avfallshögen. Jämfört med tidigare provtagningar av jord är halterna fortsatt låga och under nivåerna för känslig markanvändning.

Erik Nordkvist, Agronomie doktor vid Statens veterinärmedicinska anstalt bedömer att de analyserade ämnena förekommer i så låga halter att användning av växtligheten som foder inte innebär någon förhöjd risk.

Beräkningar av nedfall på marken

Publicerad den 7 maj. Rapporten är framtagen för att ligga till grund för ytterligare provtagningar av ytlig jord samt växande gröda. Den visar att blyhalterna i luften från branden under de värsta dygnen med råge underskrider gränsvärdet (0,5 μg/m3). Det mesta av nedfallet på marken har skett intill brandområdet, inom 500 meter från branden. Rapporten bygger på vissa antaganden och det finns osäkerheter.

De tidigare provtagningarna av mark i Tegelvreten, Söderängstorp och intill brandplatsen har inte visat på några förhöjda halter av föroreningar i ytlig jord.

Rapporten 7 maj i sin helhet Pdf, 686.2 kB.

Sammanfattning av rapporten 7 maj

Släckvatten från brand i november

Polisen har genom Nationellt forensiskt centrum har under maj månad avgivit ett sakkunnigutlåtande över provsvaren från de släckvattenprover som togs i Kagghamra i november 2020.

Proverna togs för att mäta halterna av föroreningar i släckvattnet som användes för att släcka branden som utbröt 7 november, och har även recirkulerat genom högen flera gånger. Proverna uppvisade höga halter av föroreningar, bland annat tungmetaller och dioxiner.

Kommunen beslutade efter branden att släckvattnet från högen skulle samlas upp och transporteras bort för omhändertagande, som en åtgärd för att hindra föroreningarna från att hamna ute i naturen. Detta genomfördes och vattnet transporterades till Ragn-Sells avfallsanläggning i Högbytorp.

I samband med och efter branden som bröt ut i avfallshögen i december, har kommunen genomfört provtagning på mark och vatten vid ett flertal tillfällen. Resultaten från dessa prover visar på föroreningshalter som är avsevärt lägre än de som uppmättes i släckvattnet. Nästan alla värden ligger nu under gräns- och riktvärdena.

Analysrapporten från Eurofins Pdf, 2.2 MB.

Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC) Pdf, 579 kB.

Provtagning i vatten och jord

Den 21 april publicerade kommunen en rapport som bygger på provtagningar i jord och vatten som i huvudsak utfördes 2–3 mars.

Rapporten 21 april i sin helhet Pdf, 14.1 MB.

Sammanfattning av rapporten 21 april

Den 19 februari publicerade kommunen en rapport efter att ha tagit prover i vatten och jord i området runt Kagghamra. Vattenprover togs på två ställen i Kagghamraån, i Kaggfjärden och i ett dike intill högen. Ytliga jordprover ingick i analysen.

Rapporten 19 februari i sin helhet Pdf, 13.8 MB.

Kommunens information om provtagningen

Analys av flöden i grundvatten

Mätning av släckvatten

En första brand i högen släcktes av räddningstjänsten i november med vatten. Kommunen gjorde en analys av det vatten som samlades in och transporterades bort efter släckningen.

Sammanfattning av mätresultaten

Rapporten från Eurofins i sin helhet Pdf, 2.2 MB.

Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC) Pdf, 579 kB.

Rapport från Liljemark Consulting

Nedan följer en sammanfattning av rapporten Kagghamra avfallsbrand – utredning av föroreningssituationen och förslag på vidare hantering från Liljemark Consulting. Sammanfattningen behandlar den del av rapporten om omfattar föroreningsundersökningen (den del av rapporten som behandlar förslag på vidare hantering ingår inte i denna sammanfattning).

Rapporten bygger på provtagningar som i huvudsak utfördes 2–3 mars och var uppföljande provtagningar av de som utfördes i januari. Utöver de provtagningar som gjordes i januari har:

 • Sex nya grundvattenrör har slagits. Dels på grund av att de gamla var skadade och dels beroende på att det tidigare inte fanns några grundvattenrör som gick tillräckligt djupt för att ta prover under lerlagret i det djupare liggande grundvattnet (grundvattenförekomsten Rosenhill-Lilla Ström).
 • Ytterligare en provpunkt av ytvatten i Kagghamraån har lagts till som ligger längre uppströms och som bedöms vara opåverkad av branden.
 • Jordprover har tagits över två större områden; i en beteshage i Söderängstorp SSV om brandplatsen och på en åker en km norr om brandplatsen.
 • Temperaturmätningar i brandhögen, genom att två stålrör stuckits ned i högen.

Här finns hela rapporten från Liljemark Consulting Pdf, 14.1 MB.

Se även förklaringar till riktvärden längs ned på denna sida

Resultat

Ytvatten Kagghamraån

Analysresultaten visar att inga av de analyserade metallerna återfinns i halter över Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden eller bedömningsgrunder. Undantaget är arsenikhalten i prov taget ca 1 km uppströms brandplatsen, som eventuellt är något förhöjd. Osäkerheten beror på att bakgrundshalten för arsenik är inte känd för vattnet i området. Inga förhöjda halter petroleumkolväten eller PAHer har påvisats (alla resultat under laboratoriets rapporteringsgräns). Tennorganiska föreningar MBT (monobutyltenn) har påvisats i samtliga prover i halter över laboratoriets rapporteringsgräns. Uppmätt halt var högst i ca 1 km uppströms brandområdet. Inga halter av TBT påvisats över analysens rapporteringsgräns påvisats.

För Kagghamraån visades ungefär samma metallhalter vid denna som vid tidigare provtagning (Liljemark Consulting, 2021). PAH-analyserna visade inga halter över rapporteringsgräns vid denna provtagningsomgång i motsats till tidigare genomförd provtagning, då halter över rapporteringsgräns påvisades. Vid nuvarande provtagning påvisades förhöjda halter MBT som är en nedbrytningsprodukt av TBT. Vid tidigare genomförd provtagning påvisades förhöjda halter TBT men inte MBT. MBT påvisas i högst halt i en provpunkt som ligger uppströms och längst bort från avfallshögen. Föroreningarna TBT och MBT bedöms därför härstamma från sjöarna uppströms Kagghamra.

Ytvatten Kaggfjärden

De uppmätta metallhalterna var generellt låga. Inga förhöjda halter petroleumkolväten påvisades. De uppmätta PAH-halterna är under aktuella riktvärden alternativt under laboratoriets rapporteringsgräns. Prover tagna i Kaggfjärden visar på lägre metall- och PAH-halter jämfört med provtagningen som genomfördes i januari 2021 (Liljemark Consulting, 2021).

Jord

Analysresultat från de två samlingsprover på jord med avseende på metaller och PAH visade inte på några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).

Analysresultat från sediment/jord i diket visade på dioxinhalter på 2,2 ng/kg Ts, vilket är ca en tiondel av riktvärdet för KM.

Dricksvatten från brunn

Ingen påverkan från branden på vattnet i brunnen i Tegelvreten har påvisats.

Grundvatten

Resultaten visade på generellt låga metallhalter i grundvattnet. Undantaget var arsenik i ett djupt rör väster om brandplatsen som påvisades i hög halt, och en mycket hög halt nickel och mangan som påvisades i ett ytligt rör norr om brandplatsen. Eftersom dessa halter endast uppmättes lokalt i enskilda rör bedöms de inte indikera något generellt problem i nuläget.

Petroleumkolväten, oljeindex: Xylener har påvisats i halter över rapporteringsgränsen i två ytliga rör; i norr och i väst samt i ett djupt rör i väst. I det norra ytliga röret påvisades även toluen i halter över rapporteringsgränsen. Påvisade halter ligger dock minst en tiopotens under aktuella riktvärden.

PAH:n naftalen har påvisats i halter över rapporteringsgränsen i tre grundvattenrör; ett ytligt i norr och ett i väst samt ett djupt i väst. Påvisade halter ligger långt under aktuella riktvärden.

Inga halter tennorganiska föreningar över analysens rapporteringsgräns har påvisats.

Dioxiner och furaner har analyserats i två ytliga och ett djupt rör. I ett ytligt rör i väster uppmättes förhöjda halter dioxiner. Halterna var över holländska ”Indicative Level for severe contamination”. I övriga prover var halterna under laboratoriets rapproteringsgräns.

PCB analyserades i prover från två grundvattenrör. Alla resultat var under laboratoriets rapporteringsgräns.

I två ytliga grundvattenrör, ett i norr och ett i väster har vissa PFAS-ämnen påvisats över rapporteringsgränsen, halterna är högst i det västligt belägna röret. Påvisade halter är dock under aktuella riktvärden. Inga PFAS-halter över rapporteringsgränsen har påvisats i de två djupa grundvattenrören.

Bromerade flamskyddsmedel har analyserats i ett ytligt rör i väst och djupare rör i öst. Analysresultat över laboratoriets rapporteringsgränser påvisades endast i det ytliga röret, där halter av deca-BDE påvisades. Det finns inga riktvärden för bromerade flamskyddsmedel i grundvatten att jämföra med.

Sammanfattningsvis visar resultaten på att viss föroreningsspridning sannolikt sker från avfallshögen till markvatten/ytligt grundvatten. Lakvatten från avfallshögen bedöms huvudsakligen strömma väster- och norrut. Detta antagande grundas på den dåliga tillrinningen i det södra ytliga grundvattenröret, samt då dioxinhalterna där är låga jämfört med det västra ytliga röret där dessa är förhöjda. Ingen föroreningsspridning har påvisats i det djupa grundvattnet öster om upplaget, och endast en liten påverkan (något förhöjda halter xylener och PAH-L) kan ses i det djupa västra röret.

Bedömningen är att viss påverkan på ytligt grundvatten/markvatten kan förekomma framför allt väster och norr om avfallshögen. Ingen påverkan ses i dagsläget på Kagghamraån onch Kaggfjärden. Ingen påverkan till följd av branden ses heller i provtagen ytlig jord norr och söder om branden samt i den provtagna brunnen.

Förklaringar till riktvärden

Förklaringar till riktvärden som nämns i sammanfattningen och rapporten:

När det gäller riktvärden som nämns i sammanfattningen jämförs resultaten av ytvattenproverna med Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för särskilt förorenade områden.

När det gäller riktvärdena för grundvattenproverna jämförs dessa med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Bedömningen av PAH, bensen samt alifater och aromater i grundvatten har jämförts med Svenska Petroleuminstitutets riktvärden vid efterbehandling av förorenade bensinstationer. Jämförelser har även gjorts av grundvattnet mot Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dioxinhalten i grundvatten har jämförts med holländska riktvärden eftersom sådana saknas för grundvatten i Sverige.

Att ett prov är under rapporteringsgräns innebär att halterna är så låga (eller obefintliga) att laboratoriet inte har kunnat analysera dem.

Beräkningar av nedfall på marken

Sammanfattning av SLB:s rapport 21:2021 Beräkningar av deposition på marken av olika ämnen i brandröken vid Kagghamra.

Rapporten är framtagen för att ligga till grund för ytterligare provtagningar av ytlig jord samt växande gröda. Den visar att blyhalterna i luften från branden under de värsta dygnen med råge underskrider gränsvärdet (0,5 μg/m3). Det mesta av nedfallet på marken har skett intill brandområdet, inom 500 meter från branden. Rapporten bygger på vissa antaganden och det finns osäkerheter.

De tidigare provtagningarna av mark i Tegelvreten, Söderängstorp och intill brandplatsen har inte visat på några förhöjda halter av föroreningar i ytlig jord.

Ta del av hela rapporten här Pdf, 686.2 kB.

Bakgrund

SLB-analys har på uppdrag av Botkyrka kommun utfört beräkningar av nedfall av partiklar PM2,5, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och bly, från brandröken i Kagghamra.

Rapporten

I beräkningarna har mätresultat använts från luftmätningsstationerna i Söderängstorp och Tegelvreten. Vid luftmätningsstationerna skedde kontinuerliga mätningar av partiklar (PM2.5, PM10), sot (BC), kväveoxider (NO+NO2) samt provtagning av partiklar på dygnsfilter för vidare analys på laboratorium (tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten, PAH). PAH-halterna och halterna av bly var förhöjda jämfört med övriga metaller, varför dessa ämnen valdes ut.

Beräkningarna bygger på ett flertal antaganden. Ett är att röken från branden, som pågick mellan 18 december 2020 till 19 februari 2021, hela tiden innehöll lika mycket av de förorenande ämnena. Beräkningarna avser så kallad torrdeposition, det vill säga inte föroreningar som tvättats ut av nederbörd. Vinddata från en mast i Högdalen och en i Botkyrka har använts för spridningsberäkningarna.

Partikelhalterna har beräknats och genom att anta att relationen mellan totala partikelhalten i röken och olika ämnen är konstant kunde halter och deposition av olika ämnen beräknas. Utifrån beräknade partikelhalter och deposition gick det därför att beräkna motsvarande mängder av bly och summan av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som analyserats vid Söderängstorp och Tegelvreten.

Luft

De genomsnittliga haltbidragen av PM2,5 har sjunkit med en faktor 10 på ca 1–2 km avstånd från branden. Något förhöjda halter syns i luften någon kilometer nordost och nordväst om branden. I övrigt sjunker haltbidragen i ungefär samma utsträckning i olika riktningar från branden. När man räknar om PM2.5-halterna till blyhalter i luft under de värsta dygnen så kan man konstatera att de genomsnittliga bidragen från branden till blyhalterna underskrider med råge gränsvärdet (0,5 μg/m3) i hela området, utom precis intill branden. De maximala andelarna bly i PM2.5 vid Kagghamra var cirka 30 gånger högre än i bakgrundsluften och de maximala andelarna PAH i PM2.5 vid Kagghamra var cirka 1,6 gånger högre än i bakgrundsluften.

Nedfall på marken

Beräkningarna visade att den mesta av depositionen skett intill brandområdet, inom 500 m från branden. Den geografiska variationen i depositionen av bly och PAH på markytor är i stort densamma som för haltbidragen av partiklar. Närmast branden deponerades >0,2 mg PAH/m2 och >1,0 mg bly/m2. Depositionen på öppen mark är något högre på öppna ytor norr om branden jämfört med marken söder om branden. Speciellt i nordost och nordväst. Depositionen av bly och PAH avtar snabbare med avståndet från branden jämfört med partikelhalterna.

Kommentar

Beräkningarna innebär ett flertal antaganden och innehåller osäkerheter, men ger en bild av var vi har den högsta föroreningsbelastningen från röken. Beräkningarna planeras att ligga till grund för ytterligare provtagningar av ytlig jord samt växande gröda. De tidigare provtagningarna av mark i Tegelvreten, Söderängstorp och intill brandplatsen har inte visat på några förhöjda halter av föroreningar i ytlig jord.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: