Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Tillstånd och ansvar

Här beskriver vi förutsättningarna för att få bedriva verksamhet på platsen och ansvaret för den fortsatta hanteringen.

Kommunen har inte gett tillstånd

Kommunen har inte givit tillstånd för avfallsanläggningen. Avfallshanteringen i Kagghamra är inte tillståndspliktig utan en anmälningspliktig verksamhet. Avfallsverksamheten i Kagghamra är en sådan anmälningspliktig C-verksamhet och kommunen har ett tillsynsansvar. För tillståndspliktiga verksamheter är det Länsstyrelsen som bedriver tillsyn.

För denna verksamhet gäller alltså en omvänd bevisbörda, det vill säga det är den som bedriver verksamheten har ansvaret för vad som finns i högen och ska bedriva egenkontroll för sin verksamhet. Som verksamhetsutövare måste man därför kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas egenkontroll, och innebär bland annat att man måste känna till vilka krav som lagar och andra regler ställer på verksamheten och se till att inget skadligt material finns där. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad och kunna uppvisas vid tillsynsbesök.

Det är verksamhetsutövaren och inte kommunen som ansvarar för innehållet i högen.

Kommunen har försökt stoppa verksamheten

Kommunen försökte få verksamheten att avvecklas 2015. Kommunen beslutade att förelägga om att anläggningen i Kagghamra skulle tömmas och inte tillåtas ta emot mer avfall. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som hävde kommunens beslut och menade att kommunen gått för långt i sin myndighetsutövning.

Hade avfallsanläggningen å andra sidan legat på kommunal mark hade kommunen haft möjlighet att säga upp hyresavtalet med företaget som drev verksamheten.

Vem har ansvar för saneringen?

I första hand är det verksamhetsutövarens ansvar, i andra hand markägarens. Slutligen så är det en ansvarsutredning enligt 10 kapitlet i miljöbalken. Om ekonomiskt eller historiskt ansvar inte kan utkrävas eller påvisas av någon blir det en fråga för kommunen och staten.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: