Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nytt program mot invasiva främmande djur- och växtarter

21 juni 2023

Boende och närmiljö

Med ökat resande och världshandel ökar också risken för att få in så kallade invasiva främmande arter av växter och djur, till Sverige och Botkyrka. Kommunfullmäktige har därför antagit ett program för att förhindra spridning av dessa arter.

Främmande arter av växter och djur som påverkar den biologiska mångfalden negativt eller medför skadliga effekter på jord- och skogsbruk, orsakar ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt, kallas för invasiva främmande arter. Ett exempel är märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes som upptäcktes i Tullingesjön tidigare i år. Märlkräftan äter upp inhemska kräftdjur och insekter och kan rubba näringskedjan.

– Det är bra att vi nu tar ett samlat grepp kring hur vi hanterar invasiva arter som kommit in i vår kommun. Att begränsa spridningen av dessa, i flera fall, aggressiva främmande arter är viktigt utifrån bevarandet av den biologiska mångfalden och upprätthållande av nödvändiga ekosystem, säger Niklas Gladh (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Fem åtgärdsområden

Det nya programmet tar upp fem åtgärdsområden:

  • åtgärder för att förhindra invasiva främmande växtarter från att planteras i parker och andra platser som kommunen har rådighet över.
  • bekämpning av invasiva främmande arter på kommunens mark och vatten
  • krav på att avfall hanteras på ett sätt som gör att invasiva främmande arter inte kan spridas
  • rapportering av invasiva främmande arter, till ansvarig nationell myndighet.
  • Kommunens webb ska tillhandahålla lokalt förankrad information om invasiva främmande arter till företag och medborgare.

 

Programmet kommer inom kort att publiceras här på kommunens webb.

Andra har även läst