Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhetsarkiv Kagghamra


 • PwC överlämnar granskning av kommunens agerande kopplat till Kagghamra och Kassmyra

  Granskningen som överlämnas till Botkyrka kommun i dag visar att kommunen bedrivit ett omfattande tillsynsarbete och att man på olika sätt försökt stoppa avfallsföretagens verksamheter. Men utredningen pekar också på vissa brister när det gäller bland annat ärendehantering och dokumentation. 21 februari 2022
 • Provtagning i Kagghamra

  Botkyrka har vid upprepade tillfällen låtit genomföra grundvattenprover i området runt avfallshögen i Kagghamra. Syftet är att ha uppsikt över vattenkvaliteten, upptäcka avvikelser och kunna vidta åtgärder vid behov. 1 februari 2022
 • Upptäckt av föroreningar i Kagghamra

  Botkyrka kommun genomför kontinuerligt mätningar av föroreningshalter kring avfallshögen i Kagghamra för att kunna upptäcka avvikelser. Vid en mätning upptäcktes förhöjda halter av PFAS. Halterna är högre än vid tidigare mätningar då mängden PFAS legat under riktvärdena. Kommunen mottog provresultaten den 15 november 2021 och inledde omgående åtgärdshantering. Kommunen har ännu inte mottagit den fulla rapporten men väljer att agera skyndsamt.Kommunens och externa experters initiala bedömning är att föroreningarna härrör från avfallshögen och rinner ut genom ett dräneringsrör. 1 december 2021
 • Medborgarmöte om Kagghamra-branden

  Den 11 oktober hölls ett medborgarmöte på Broängsskolan med de myndigheter som på olika sätt arbetar och arbetat med hanteringen av branden i Kagghamra. Ett 30-tal medborgare deltog och ställde frågor. 12 oktober 2021
 • Oberoende granskning visar att Botkyrka kommun lyckats väl i hanteringen av branden i Kagghamra

  Idag presenteras resultatet av en av två oberoende granskningar som beställts av kommunen. Denna rapport har beställts av Kommunfullmäktiges presidium i Botkyrka kommun för att se över kommunens hantering av branden i Kagghamra. 9 september 2021

  Kommun och politik

 • Oberoende granskning av kommunens arbete kring Kassmyra och Kagghamra

  Botkyrka kommun har tagit initiativ till att genomföra två oberoende granskningar av kommunens arbete och åtgärder i anslutning till avfallshanteringen vid Kassmyra och Kagghamra. 17 augusti 2021

  Kommun och politik

 • Om kommunens miljötillsyn

  Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll är att följa upp verksamheten och se till att verksamhetsutövaren följer miljöbalken. Verksamhetsutövaren är ansvarig för verksamheten och ska hela tiden sträva efter att minimera miljöpåverkan. 21 maj 2021
 • Boende på mer än 1 kilometers avstånd från brandplatsen kan stänga av luftrenare

  Botkyrka kommun tillhandahöll luftrenare till boende inom 3 kilometers radie från brandplatsen, i samband med branden vid Kagghamra. Enligt Centrum för miljömedicin och professor Tom Bellander, kan nu de som bor på mer än 1 kilometers avstånd från brandplatsen i Kagghamra stänga av sina luftrenare. Man bör dock behålla dem i sin ägo, om läget mot förmodan skulle försämras och nytt behov uppstår. Nya luftrenare kommer inte att distribueras till hushåll som väljer att göra sig av med de luftrenare de mottagit tidigare. 4 maj 2021
 • Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra

  Kommunen har mottagit en analysrapport efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen i Kagghamra. Provresultaten indikerar en begränsad miljöpåverkan efter branden. Rapporten innehåller också förslag för vidare hantering av avfallsupplaget med avseende på miljö- och hälsorisker. 21 april 2021
 • Så har kommunen bedrivit tillsyn i Kagghamra

  Botkyrka kommun har sedan NM Trading och Transport AB etablerade sig i Kagghamra bedrivit en aktiv tillsyn av verksamheten utifrån gällande lagar och regler. Nu publicerar kommunen därför en tidslinje som bland annat redovisar att det gjorts drygt 60 besök av kommunens medarbetare sedan 2007. 15 april 2021
 • Botkyrka kommun överklagar dom i Mark- och miljödomstolen

  Botkyrka kommuns krisledningsnämnd har idag beslutat att överklaga domen i Mark- och miljödomstolen rörande NMT:s avfallsanläggning i Kagghamra. 14 april 2021

  Kommun och politik

 • Idag avslutar räddningstjänsten insatsen i Kagghamra

  Idag, 25 mars, avslutar Södertörns brandförsvarsförbund sin räddningsinsats mot branden i avfallshögen i Kagghamra. I samband med detta informeras berörd markägare och verksamhetsutövare om behov av fortsatta åtgärder för att hantera de skador och konsekvenser som branden har fört med sig. 25 mars 2021

  Kommun och politik

 • Länsstyrelsen besöker brandplatsen i Kagghamra

  Idag har Länsstyrelsens ledning och landshövding Sven-Erik Österberg besökt brandplatsen i Kagghamra och informerat sig om kommunens och andra aktörers arbete. 24 mars 2021

  Kommun och politik

 • Nya mätningar av organiska gaser

  Nu gör kommunen nya mätningar av organiska gaser i anslutning till brandplatsen i Kagghamra. Resultaten ska visa om halterna av föroreningar, däribland bensen, har minskat i den omfattning man hoppats på efter det att branden täckts över. 18 mars 2021
 • Botkyrka kommun anmäler inslag i TV4 för bristande saklighet

  I ett inslag i TV4 om Kagghamrabranden under måndagskvällen med rubriken ”Gifterna och metallerna som göms i skandalbrandens rök” framstår det som att medborgare utsatts för extrema nivåer av ett antal mycket farliga ämnen. Detta är dock en felaktig tolkning av de värden som presenterats av SLB. 17 mars 2021

  Kommun och politik

 • Nya mätresultat av luftföroreningar

  Resultaten från partikelfiltermätningarna av röken från branden i Kagghamra är nu färdiga och har presenterats för kommunen. Resultaten visar förhöjda värden av bland annat koppar, bly, arsenik och kadmium samt PAH under de dagar högen brann med öppen eld. 16 mars 2021
 • Oberoende granskningar tillsätts med anledning av branden i Kagghamra

  Kommunens krisledningsnämnd har i dag den 12 mars beslutat att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra. 12 mars 2021

  Kommun och politik

 • Rapport från mätning av flyktiga organiska ämnen

  Kemiinstitutionen vid Universitetet i Oslo har genomfört en mätning av flyktiga organiska ämnen (VOC) i anslutning till branden i Kagghamra, Botkyrka kommun. Syftet var att undersöka exponeringen för VOCer i närliggande bostadsområden. 9 mars 2021
 • ”Vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt”

  Idag, den 5 mars, har Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutat att kommunen kan komma att gå in som garant för kostnader för nödvändiga åtgärder i NM Trading & Transport AB:s och Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggningar i Kagghamra och Kassmyra. Ett ytterligare krafttag för att begränsa påverkan på boende, djur och natur. 5 mars 2021

  Kommun och politik

 • Dagliga uppdateringar över partiklar och kväveoxider upphör

  De dagliga uppdateringarna över resultat av mätningar av partiklar och kväveoxider från branden i Kagghamra har avslutats, i och med att den öppna branden är släckt och rökutvecklingen därmed har upphört. 3 mars 2021
 • Miljöministern gav Botkyrka kommun stöd

  Idag besökte miljö- och klimatminister Per Bolund Botkyrka kommun för att bland andra träffa kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin. Per Bolund ville informera sig om kommunens hantering av branden i Kagghamra. 24 februari 2021

  Kommun och politik

 • Rekommendationerna om luftrenare kvarstår

  Södertörns brandförsvarsförbund har nu till stora delar täckt avfallshögen främst med sand. Det syns i dagsläget inte någon rök från högen. Enligt Räddningstjänsten pågår fortsatt en avtagande förbränning under sanden. 18 februari 2021
 • Täckningsarbetet vid Kagghamra ger resultat   

  Räddningstjänsten beskriver att avfallshögen till stora delar nu är täckt av sand. Arbetet med täckningsarbetet har gått bra och enligt plan. Räddningsinsatsen fortgår, bland annat med att täcka in hela avfallshögen. Kommunen förbereder nu hantering och insatser för när räddningstjänst lämnar över ansvaret för det fortsatta arbetet till den privata markägaren som bär det juridiska och ekonomiska ansvaret för marken och eftersläckningsarbetet.   13 februari 2021
 • Kommunen erbjuder luftrenare

  Botkyrka kommun erbjuder luftrenare till alla hushåll inom tre kilometers radie från brandplatsen i Kagghamra och kommer även ersätta kostnaderna för de hushåll i området som inhandlat luftrenare sedan branden startade. 9 februari 2021
 • Krisledningsnämnden fattar beslut om ytterligare försiktighetsåtgärder

  Krisledningsnämnden har idag, lördag 6 februari 2021, fattat beslut om att bistå samtliga rekommenderade hushåll med inköp av luftrenare. 6 februari 2021
 • Informationsmöte om branden i Kagghamra

  Botkyrka kommun håller ett informationsmöte om branden i Kagghamra torsdagen den 4 februari. Mötet vänder sig särskilt till vårdnadshavare till elever och barn på skolor och förskolor i området, men alla som är intresserade är välkomna att följa mötet. 3 februari 2021

  Skola och förskola

 • Botkyrka kommun omprövar beslut om sekretess

  Under de senaste månaderna har Botkyrka kommun fått upprepade förfrågningar om utlämnande av handlingar rörande de bolag och den markägare som har haft ansvar för marken och sophanteringen i Kagghamra. 1 februari 2021

  Kommun och politik

 • Mätning av röken från branden i Kagghamra

  Kommunen mäter röken för att få en uppfattning om vilken påverkan den har på människor, djur och miljön både på kort och lång sikt. Mätningarna kommer att göras på flera olika sätt för att få en så bred och rättvisande bild som möjligt av innehållet i röken. 28 januari 2021

  Kommun och politik

 • Digital pressträff om den fortsatta hanteringen av branden i Kagghamra

  Räddningstjänsten och Botkyrka kommun kallar till en digital pressträff för att svara på frågor om den fortsatta hanteringen av branden i Kagghamra. 22 januari 2021

  Kommun och politik

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: